„Wysyłam go do was właśnie po to, żebyście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on żeby pokrzepił wasze serca -”

Biblia Tysiąclecia: List do Kolosan 4,8

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 1:1

1:1
Adam, Set, Enosz,
1:2
Kenan, Mahalalel, Jared,
1:3
Henoch, Metuszalem, Lamech,
1:4
Noe, Sem, Cham i Jafet.
1:5
Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.
1:6
Synami Gomera byli: Aszkenaz, Difat i Togarma.
1:7
Synami Jawana byli: Elisza, Tarszysz, Kitejczycy i Rodanici.
1:8
Synami Chama byli: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
1:9
Synami Kusza byli: Seba, Chawila, Sabta, Raama, Sabtecha. A synami Raamy byli: Szeba i Dedan.
1:10
Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
1:11
Misraim zrodził Ludyjczyków, Anamijczyków. Lehabijczyków i Naftuchijczyków,
1:12
I Patrusyjczyków, i Kasluchijczyków, od których wywodzą się Filistyńczycy, oraz Kaftorejczyków.
1:13
Kanaan zaś zrodził jako pierworodnego Sydona i Cheta
1:14
Oraz Jebuzejczyków i Amorejczyków, i Girgazyjczyków,
1:15
I Chiwwijczyków, i Arkijczyków, i Synijczyków,
1:16
I Arwadyjczyków, i Semaryjczyków, i Chamatczyków.
1:17
Synami Sema byli: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszech.
1:18
Arpachszad zrodził Szelacha, Szelach zaś zrodził Ebera.
1:19
Eberowi urodzili się dwaj synowie, z których jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielono ziemię, brat zaś jego miał na imię Joktan.
1:20
Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarwameta, Jeracha,
1:21
Hadorama, Uzala, Diklę,
1:22
Ebala, Abimaela, Szebę,
1:23
Ofira, Chawilę i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana.
1:24
Sem, Arpachszad, Szelach.
1:25
Eber, Peleg, Reu,
1:26
Serug, Nachor, Terach,
1:27
Abram, to jest Abraham.
1:28
Synami Abrahama byli: Izaak i Ismael.
1:29
Taki zaś jest ich rodowód: pierworodnym Ismaela był Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Midsam,
1:30
Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,
1:31
Jetur, Napisz i Kedma; ci byli synami Ismaela.
1:32
Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
1:33
Synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldea. Wszyscy oni byli synami Ketury.
1:34
Abraham zrodził też Izaaka. Synami Izaaka byli: Ezaw i Izrael.
1:35
Synami Ezawa byli: Elifaz, Reguel, Jeusz, Jaalam i Korach.
1:36
Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gaatam, Kenaz, Timna i Amalek.
1:37
Synami Reguela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
1:38
Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
1:39
Synami Lotana byli: Chori i Homam, siostrą zaś Lotana Timna.
1:40
Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam; synami Sibeona byli: Ajja i Ana.
1:41
Synem Any był Diszon, a synami Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
1:42
Synami Esera byli: Bilhan, Zaawan, Jaakan, synami zaś Diszona Us i Aran.
1:43
A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim król objął władzę królewską nad synami izraelskimi: Bela, syn Beora, miasto zaś jego nazywało się Dinhaba.
1:44
Gdy Bela umarł, objął po nim władzę królewską Jobab, syn Zeracha z Bosry.
1:45
Gdy zaś umarł Jobab, objął po nim władzę królewską Chuszam z krainy Temańczyków.
1:46
Gdy zaś umarł Chuszan, objął po nim władzę królewską Hadad, syn Bedada, który pobił Midiańczyków na Polu Moabskim; miasto zaś jego nazywało się Awwit.
1:47
Gdy umarł Hadad, objął po nim władzę królewską Samla z Masreki.
1:48
Gdy zaś umarł Samla, objął po nim władzę królewską Szaul z Rechobot nad Rzeką.
1:49
A gdy umarł Szaul, objął po nim władzę królewską Baal-Chanan, syn Achbora.
1:50
Gdy zaś umarł Baal-Chanan, objął po nim władzę królewską Hadad, a miasto jego nazywało się Pai, żona zaś Mehetabel, córka Matredy, córki Mezahaba.
1:51
A gdy umarł Hadad, książętami Edomu byli: książę Timra, książę Alwa, książę Jetet,
1:52
Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
1:53
Książę Kenan, książę Teman, książę Mibsar,
1:54
Książę Magdiel, książę Iram. Ci byli książętami Edomu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię Saul oznacza pożądany a imię Paweł znaczy Mały lub Mało.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić