„Nie ufajcie już przyjacielowi, nie polegajcie na towarzyszu! Nawet przed tą, która spoczywa na twym łonie, strzeż wyjścia twych ust!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Micheasza 7,5

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 1:1

1:1
Adam, Set, Enosz,
1:2
Kenan, Mahalalel, Jared,
1:3
Henoch, Metuszalem, Lamech,
1:4
Noe, Sem, Cham i Jafet.
1:5
Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.
1:6
Synami Gomera byli: Aszkenaz, Difat i Togarma.
1:7
Synami Jawana byli: Elisza, Tarszysz, Kitejczycy i Rodanici.
1:8
Synami Chama byli: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
1:9
Synami Kusza byli: Seba, Chawila, Sabta, Raama, Sabtecha. A synami Raamy byli: Szeba i Dedan.
1:10
Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
1:11
Misraim zrodził Ludyjczyków, Anamijczyków. Lehabijczyków i Naftuchijczyków,
1:12
I Patrusyjczyków, i Kasluchijczyków, od których wywodzą się Filistyńczycy, oraz Kaftorejczyków.
1:13
Kanaan zaś zrodził jako pierworodnego Sydona i Cheta
1:14
Oraz Jebuzejczyków i Amorejczyków, i Girgazyjczyków,
1:15
I Chiwwijczyków, i Arkijczyków, i Synijczyków,
1:16
I Arwadyjczyków, i Semaryjczyków, i Chamatczyków.
1:17
Synami Sema byli: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszech.
1:18
Arpachszad zrodził Szelacha, Szelach zaś zrodził Ebera.
1:19
Eberowi urodzili się dwaj synowie, z których jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielono ziemię, brat zaś jego miał na imię Joktan.
1:20
Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarwameta, Jeracha,
1:21
Hadorama, Uzala, Diklę,
1:22
Ebala, Abimaela, Szebę,
1:23
Ofira, Chawilę i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana.
1:24
Sem, Arpachszad, Szelach.
1:25
Eber, Peleg, Reu,
1:26
Serug, Nachor, Terach,
1:27
Abram, to jest Abraham.
1:28
Synami Abrahama byli: Izaak i Ismael.
1:29
Taki zaś jest ich rodowód: pierworodnym Ismaela był Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Midsam,
1:30
Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,
1:31
Jetur, Napisz i Kedma; ci byli synami Ismaela.
1:32
Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
1:33
Synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldea. Wszyscy oni byli synami Ketury.
1:34
Abraham zrodził też Izaaka. Synami Izaaka byli: Ezaw i Izrael.
1:35
Synami Ezawa byli: Elifaz, Reguel, Jeusz, Jaalam i Korach.
1:36
Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gaatam, Kenaz, Timna i Amalek.
1:37
Synami Reguela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
1:38
Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
1:39
Synami Lotana byli: Chori i Homam, siostrą zaś Lotana Timna.
1:40
Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam; synami Sibeona byli: Ajja i Ana.
1:41
Synem Any był Diszon, a synami Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
1:42
Synami Esera byli: Bilhan, Zaawan, Jaakan, synami zaś Diszona Us i Aran.
1:43
A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim król objął władzę królewską nad synami izraelskimi: Bela, syn Beora, miasto zaś jego nazywało się Dinhaba.
1:44
Gdy Bela umarł, objął po nim władzę królewską Jobab, syn Zeracha z Bosry.
1:45
Gdy zaś umarł Jobab, objął po nim władzę królewską Chuszam z krainy Temańczyków.
1:46
Gdy zaś umarł Chuszan, objął po nim władzę królewską Hadad, syn Bedada, który pobił Midiańczyków na Polu Moabskim; miasto zaś jego nazywało się Awwit.
1:47
Gdy umarł Hadad, objął po nim władzę królewską Samla z Masreki.
1:48
Gdy zaś umarł Samla, objął po nim władzę królewską Szaul z Rechobot nad Rzeką.
1:49
A gdy umarł Szaul, objął po nim władzę królewską Baal-Chanan, syn Achbora.
1:50
Gdy zaś umarł Baal-Chanan, objął po nim władzę królewską Hadad, a miasto jego nazywało się Pai, żona zaś Mehetabel, córka Matredy, córki Mezahaba.
1:51
A gdy umarł Hadad, książętami Edomu byli: książę Timra, książę Alwa, książę Jetet,
1:52
Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
1:53
Książę Kenan, książę Teman, książę Mibsar,
1:54
Książę Magdiel, książę Iram. Ci byli książętami Edomu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mężczyzna który dopiero co poślubił swoją żonę był zwolniony ze służby wojskowej na 1 rok (V Mojż 24:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bliski jest Ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną? Stańmy razem do rozprawy! Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie!
Iz 50:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić