„A kto dodaje nasienia siejącemu, tenże wam doda i chleba na pokarmy i rozmnoży osiewki wasze i przysporzy owoców szczodrobliwości waszej.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 9,10

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 1,1

O Przekładzie
1:1
Zwój o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
1:2
Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci.
1:3
A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Esroma, a Esrom spłodził Arama.
1:4
A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naassona, a Naasson spłodził Salmona.
1:5
A Salmon spłodził z Rahab Booza, a Booz spłodził z Ruty Obeda, a Obed spłodził Jessego.
1:6
A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza.
1:7
A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Asę.
1:8
A Asa spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza.
1:9
Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza.
1:10
Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Josjasza.
1:11
A Josjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia do Babilonu.
1:12
A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela.
1:13
A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora.
1:14
Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda.
1:15
A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba.
1:16
Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której został zrodzony Jezus, zwany Mesjaszem.
1:17
Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida – pokoleń czternaście; a od Dawida aż do przesiedlenia do Babilonu – pokoleń czternaście; a od przesiedlenia do Babilonu aż do Mesjasza – pokoleń czternaście.
1:18
A z narodzeniem Jezusa – Mesjasza było tak: gdy matka Jego, Maria, poślubiła Józefa, okazało się, zanim połączyli się razem, że była w ciąży z Ducha Świętego.
1:19
Józef natomiast, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić.
1:20
A gdy on to rozważył, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida! Nie bój się przyjąć Marii, swojej żony. To bowiem, co w niej zostało zrodzone, jest z Ducha Świętego.
1:21
Urodzi więc syna i nazwiesz Go imieniem Jezus; bo On zbawi swój lud od jego grzechów.
1:22
A to wszystko stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez PANA poprzez proroka, mówiącego:
1:23
Oto dziewica będzie w ciąży i urodzi syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel, co jest tłumaczone: Bóg z nami.
1:24
A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę,
1:25
I nie współżył z nią, aż urodziła swojego pierworodnego syna i nazwał Go imieniem Jezus.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić