„Zaś wy je znieważacie, mówiąc: Stół WIEKUISTEGO jest zanieczyszczony, a plon na nim – to wzgardzony pokarm.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Malachiasza 1,12

Nowa Biblia Gdańska
Księga: V Księga Mojżesza 4:49

4:1
Teraz więc, Israelu, słuchaj zasad prawnych[1] oraz wyroków[2], jakich was nauczam; byście je czyniąc - żyli, poszli oraz posiedli ziemię, którą wam daje WIEKUISTY, Bóg waszych ojców.
Przypisy
 • [1]
  Septuaginta także: czynów sprawiedliwości.
 • [2]
  Także: sądów.
4:2
Nie dodawajcie nic do słowa, które ja wam powierzam, ani nie odejmujcie od niego; przestrzegając przykazań WIEKUISTEGO, waszego Boga; tych, które ja wam nakazuję[1].
Przypisy
 • [1]
  Wykluczona jest wszelka dowolność w tłumaczeniu przykazań Prawa, stosownie do osobistych, bądź zbiorowych potrzeb oraz poglądów.
4:3
Wasze oczy to widziały, co WIEKUISTY uczynił za Baal-Peora; gdyż każdego, co szedł za Baal-Peorem, WIEKUISTY, twój Bóg, wytępił go spośród ciebie.
4:4
Zaś wy, którzy lgnęliście do WIEKUISTEGO, waszego Boga, wszyscy jesteście żywi aż po dzisiejszy dzień.
4:5
Patrzcie! Nauczałem was zasad prawnych oraz wyroków, jak mi rozkazał WIEKUISTY, nasz Bóg, abyście według tego postępowali na ziemi do której wchodzicie, by nią zawładnąć.
4:6
Przestrzegajcie je więc i je spełniajcie, gdyż to jest wasza mądrość oraz wasz rozum w oczach ludów, które, gdy usłyszą o wszystkich tych ustawach, muszą powiedzieć: Zaprawdę, mądrym oraz rozumnym ludem jest ten wielki naród.
4:7
Bo gdzie jest jeszcze inny, wielki naród, któremu bóstwo byłoby tak bliskim jak WIEKUISTY, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy?
4:8
Albo gdzież jest wielki naród, który by miał zasady prawne oraz wyroki tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dzisiaj przedstawiam?
4:9
Jednak miej się na baczności oraz usilnie strzeż swojej duszy, byś nie zapomniał rzeczy, które widziały twoje oczy i by nie odstępowały od twojego serca po wszystkie dni twego życia. Nadto opowiadaj o nich twoim synom, i synom twoich synów.
4:10
O tym dniu, kiedy stawałeś przy Chorebie przed WIEKUISTYM, twoim Bogiem; gdy WIEKUISTY do mnie mówił: Zgromadź Mi lud, abym im obwieścił Moje słowa, z których się nauczą Mnie obawiać po wszystkie dni; przez które będą żyć na ziemi, oraz których mają nauczać swoich synów.
4:11
Wtedy podeszliście i stanęliście u stóp góry, a owa góra płonęła ogniem do wyżyn niebios, przy ciemności, chmurach i mgle.
4:12
A WIEKUISTY przemawiał do was spośród ognia; słyszeliście głos słów, ale żadnej postaci nie widzieliście - jedynie głos.
4:13
On wam objawił Swoje Przymierze, które rozkazał wam spełniać - dziesięć zdań[1], i napisał je na dwóch, kamiennych tablicach.
Przypisy
 • [1]
  Także: wypowiedzi.
4:14
Zaś mnie, WIEKUISTY rozkazał wówczas nauczać was zasad prawnych oraz wyroków, abyście je spełniali na ziemi do której idziecie, by ją posiąść.
4:15
Zatem usilnie się strzeżcie odnośnie waszych dusz! Gdyż w dniu, w którym WIEKUISTY przemawiał do was na Chorebie pośród ognia, nie widzieliście żadnej postaci.
4:16
Abyście się nie skazili oraz nie czynili sobie rzeźby[1], obrazu, jakiejkolwiek podobizny w postaci mężczyzny, czy niewiasty.
Przypisy
 • [1]
  Septuaginta także: podobieństwa.
4:17
Także w postaci jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi; w postaci jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem;
4:18
W postaci czegokolwiek, pełzającego po ziemi, czy w postaci jakiejkolwiek ryby, która jest w wodach, poniżej ziemi.
4:19
Albo byś podniósł swoje oczy ku niebu i widząc słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp nieba, który przekazał WIEKUISTY, twój Bóg, wszystkim ludom pod całym niebem - dał się uwieść; byś się przed nimi korzył i im służył.
4:20
WIEKUISTY wziął was oraz was wyprowadził z miejsca topienia żelaza, z Micraim, abyście Mu byli oddanym ludem, jak dziś jesteście.
4:21
Lecz WIEKUISTY rozgniewał się na mnie z powodu waszych spraw i przysiągł, że nie przejdę za Jarden, ani nie wejdę do owej pięknej ziemi, którą WIEKUISTY, twój Bóg, oddaje ci w posiadanie.
4:22
Ja umrę na tej ziemi, nie przejdę za Jarden; zaś wy przejdziecie oraz zawładniecie ową piękną ziemią.
4:23
Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli Przymierza WIEKUISTEGO, waszego Boga, które z wami zawarł, i nie czynili sobie rzeźby, podobizny czegokolwiek - jak zakazał ci WIEKUISTY, twój Bóg.
4:24
Bowiem WIEKUISTY, twój Bóg to trawiący ogień, Bóg żarliwy.
4:25
Kiedy urodzisz synów i wnuków oraz usadowicie się[1] na tej ziemi - i się skazicie, i uczynicie sobie rzeźby, podobizny czegokolwiek - więc uczynicie zło w oczach WIEKUISTEGO, waszego Boga, by Go rozjątrzyć -
Przypisy
 • [1]
  Od hebrajskiego zestarzeć się, wżyć.
4:26
To zaświadczam wam dzisiaj niebiosami i ziemią, że szybko wyginiecie z ziemi, do której idziecie przez Jarden, by ją posiąść; długo na niej nie pożyjecie, ale będziecie wytępieni.
4:27
WIEKUISTY was rozproszy między ludy i zostanie z was nieliczna garstka pomiędzy narodami, do których was zaprowadzi WIEKUISTY.
4:28
Będziecie tam służyli bóstwom, dziełu ludzkich rąk, drewnu i kamieniowi, które nie widzą, nie słyszą, nie jedzą, ani nie mają powonienia.
4:29
I stamtąd poszukasz WIEKUISTEGO, twojego Boga, oraz znajdziesz, kiedy Go będziesz szukał całym twoim sercem i całą twoją duszą.
4:30
W twej niedoli, kiedy w następstwie czasów wszystko to cię spotka - wtedy zwrócisz się do WIEKUISTEGO, twojego Boga, oraz usłuchasz Jego głosu.
4:31
Gdyż WIEKUISTY, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym; nie opuści cię, ani cię nie zagubi, i nie zapomni przymierza twoich ojców, które im zaprzysiągł.
4:32
Zechciej się zapytać u dni przeszłych, które były przed tobą, od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, oraz od krańca nieba do krańca nieba - czy bywała kiedyś tak wielka rzecz, albo czy słyszano o czymś podobnym?
4:33
Czy któryś lud słyszał głos Boga, który przemawia spośród ognia, jak ty słyszałeś - a pozostał żywym?
4:34
Albo czy któryś bóg pokusił się przyjść oraz wziąć sobie naród spośród narodów - próbami, znakami, cudami, wojną, przemożną ręką, wyciągniętym ramieniem oraz wielkimi strachami - jak dla was w Micraim uczynił WIEKUISTY, wasz Bóg, przed twoimi oczami?
4:35
Tobie to pokazano, abyś poznał, że WIEKUISTY jest Bogiem, i nikt oprócz Niego.
4:36
Z nieba dał ci słyszeć Swój głos, aby cię napominać, a na ziemi ukazał ci Swój wielki ogień, i spośród ognia słyszałeś Jego słowa.
4:37
A ponieważ umiłował twoich ojców, po nich wybrał także i ich potomstwo oraz cię wyprowadził z Micraim Swym obliczem, i Swoją wielką mocą,
4:38
By wypędzić przed tobą większe oraz silniejsze od ciebie narody; aby cię zaprowadzić i oddać ci w posiadanie ich ziemię, jak to dziś widzisz.
4:39
Poznaj, że to jest teraz i weź to do twojego serca, że WIEKUISTY jest Bogiem – w niebiosach, wysoko, i na ziemi, nisko - i nie ma innego.
4:40
Przestrzegaj Jego zasad prawnych i wyroków, które dzisiaj ci nakazuję; aby ci było dobrze i twoim synom po tobie; byś żył długo na ziemi, którą WIEKUISTY, twój Bóg, oddaje ci na wszystkie dni pielgrzymki .
4:41
Wtedy Mojżesz oddzielił trzy miasta po tej stronie Jardenu, ku wschodowi słońca,
4:42
By tam uciekał zabójca, który nierozmyślnie zabił swojego bliźniego, nie będąc przedtem jego wrogiem; aby się schronił do jednego z tych miast oraz zachował życie.
4:43
Od Reubenitów - Becer, na puszczy, na równinie; od Gadytów - Ramoth w Gilead, a od Menaszydów - Golan w Baszan.
4:44
Oto prawo, które Mojżesz przedłożył synom Israela.
4:45
To są świadectwa, zasady prawne i wyroki, które Mojżesz wygłosił synom Israela, po ich wyjściu z Micraim,
4:46
Z tej strony Jardenu, na nizinie, naprzeciw Beth-Peora, na ziemi Sychona, króla Emorei, który zasiadał w Cheszbonie, a którego poraził Mojżesz oraz synowie Israela po ich wyjściu z Micraim.
4:47
Zatem zdobyli jego ziemię i ziemię Oga, króla Baszanu - dwóch królów Emorejskich, która jest po tej stronie Jardenu, ku wschodowi słońca.
4:48
Od Aroer, które leży nad brzegiem potoku Arnon - aż do góry Syon, czyli do Hermonu.
4:49
Nadto całą Arabę z tej strony Jardenu, ku wschodowi, aż do morza Araby u stoków Pisgi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Kol 1:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Córka Jaira miała 12 lat gdy Jezus wskrzesił ją z martwych (Łuk 8:41-42, Łuk 8:49-56).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
Rzym 8:31


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić