„Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody.”

Biblia Tysiąclecia: List św. Jakuba 3,12

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Mojżeszowa 36:1

36:1
A oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu.
36:2
Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich: Adę, córkę Elona, Chetyty, i Oholibamę, córkę Any, syna Sybeona, Chiwwity.
36:3
I Basematę, córkę Ismaela, siostrę Nebajota.
36:4
Ada urodziła Ezawowi Elifaza, a Basemata urodziła Reuela.
36:5
Oholibama zaś urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Oni byli synami Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi kanaanejskiej.
36:6
Potem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich, i córki swoje, i wszystkich domowników swoich, i stada swoje, i wszystko bydło swoje, i całe mienie swoje, które nabył w ziemi kanaanejskiej, i udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba, brata swego.
36:7
Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali.
36:8
Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom.
36:9
A oto wykaz rodów Ezawa, praojca Edomitów na pogórzu Seir.
36:10
Takie są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Reuel, syn Basematy, żony Ezawa.
36:11
A synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
36:12
A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.
36:13
A oto synowie Reuela: Nachat i Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basematy, żony Ezawa.
36:14
A oto synowie Oholibamy, córki Any, syna Sybeona, żony Ezawa. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.
36:15
Oto naczelnicy rodów spośród potomków Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo, naczelnik Kenaz.
36:16
Naczelnik Korach, naczelnik Gatam, naczelnik Amalek. To są naczelnicy rodów od Elifaza w ziemi edomskiej, potomkowie Ady.
36:17
A oto synowie Reuela, syna Ezawa: naczelnik Nachat, naczelnik Zerach, naczelnik Szamma, naczelnik Mizza. To są naczelnicy rodów od Reuela w ziemi edomskiej, potomkowie Basematy, żony Ezawa.
36:18
A oto synowie Oholibamy, żony Ezawa: naczelnik Jeusz, naczelnik Jalam, naczelnik Korach. To są naczelnicy rodów, potomkowie Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.
36:19
To są synowie Ezawa i to są ich naczelnicy: To jest Edom.
36:20
Oto synowie Seira, Choryty, tubylców tego kraju: Lotan, Szobal, Sybeon i Ana,
36:21
Diszon, Eser i Diszan; to są naczelnicy Chorytów, synów Seira w ziemi edomskiej.
36:22
Synami Lotana byli: Chori i Hemam, a siostrą Lotana była Timna.
36:23
A oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.
36:24
A oto synowie Sybeona: Aja i Ana; to jest ten Ana, który znalazł gorące źródła na puszczy, gdy pasł osły Sybeona, ojca swego.
36:25
A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.
36:26
A oto synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran.
36:27
Oto synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.
36:28
Oto synowie Diszana: Us i Aran.
36:29
A oto naczelnicy Chorytów: naczelnik Lotan, naczelnik Szobal, naczelnik Sybeon, naczelnik Ana,
36:30
Naczelnik Diszon, naczelnik Eser, naczelnik Diszan. To są naczelnicy Chorytów według ich okręgów w kraju Seir.
36:31
A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim nad synami Izraela zapanował król.
36:32
W Edomie był królem Bela, syn Beora, a gród jego nazywał się Dinhaba.
36:33
Gdy Bela umarł, panował po nim Jobab, syn Zeracha z Bosry.
36:34
Gdy zaś umarł Jobab, po nim był królem Chuszam, z kraju Temanitów.
36:35
Gdy umarł Chuszam, po nim był królem Hadad, syn Bedada, który pobił Midianitów na polu moabskim; a jego gród nazywał się Awit.
36:36
Gdy umarł Hadad, po nim był królem Samla z Masreki.
36:37
Gdy umarł Samla, po nim był królem Saul z Rechobot nad Rzeką.
36:38
Gdy umarł Saul, po nim był królem Baalchanan, syn Achbora.
36:39
Gdy umarł Baalchanan, syn Achbora, po nim był królem Hadar, a gród jego nazywał się Pau; a imię żony jego było Mehetabel, córka Matredy, córki Mezahaba.
36:40
A oto imiona naczelników Ezawa według ich rodów, ich miejscowości, według ich imion: naczelnik Timna, naczelnik Alwa, naczelnik Jetet,
36:41
Naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon,
36:42
Naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,
36:43
Naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. To są naczelnicy rodów edomskich według ich siedzib w kraju, który posiadali. To jest Ezaw, praojciec Edomitów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samuel miał 3 braci i 2 siostry (I Sam 2:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić