„Mając wam wiele pisać, nie chciałem przez papier i inkaust, ale mam nadzieję, że do was przyjdę i ustnie z wami mówić będę, aby radość nasza była zupełna.”

Biblia Gdańska: 2 Jana 1,12

Biblia Warszawska
Księga: IV Księga Mojżeszowa 33:9

33:1
Oto postoje synów izraelskich, którzy wyszli z ziemi egipskiej w swoich zastępach, pod wodzą Mojżesza i Aarona.
33:2
Na rozkaz Pana Mojżesz spisał miejsca ich wymarszu w pochód; to zaś są ich postoje według miejsc ich wymarszów.
33:3
Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu piętnastego dnia pierwszego miesiąca. Nazajutrz po święcie Paschy synowie izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan,
33:4
Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych pobitych przez Pana wśród nich; także na ich bogach dokonał Pan sądu.
33:5
Wyruszyli więc synowie izraelscy z Ramses i rozłożyli się obozem w Sukkot.
33:6
Potem wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam, które leży na skaju pustyni.
33:7
Potem wyruszyli z Etam, skierowali się w stronę Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon i rozłożyli się obozem przed Migdol.
33:8
Potem wyruszyli z Pi-Hachirot, przeprawili się przez środek morza na pustynię, szli trzy dni przez pustynię Etam i rozłożyli się obozem w Mara.
33:9
Potem wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. W Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm; i rozłożyli się tam obozem.
33:10
Potem wyruszyli z Elim i rozłożyli się obozem nad Morzem Czerwonym.
33:11
Potem wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozłożyli się obozem na pustyni Syn.
33:12
Potem wyruszyli z pustyni Syn i rozłożyli się obozem w Dofka.
33:13
Potem wyruszyli z Dofka i rozłożyli się obozem w Alusz.
33:14
Potem wyruszyli z Alusz i rozłożyli się obozem w Refidim; lecz lud nie miał tam wody do picia.
33:15
Potem wyruszyli z Refidim i rozłożyli się obozem na pustyni Synaj.
33:16
Potem wyruszyli z pustyni Synaj i rozłożyli się obozem w Kibrot-Hattaawa.
33:17
Potem wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozłożyli się obozem w Chaserot.
33:18
Potem wyruszyli z Chaserot i rozłożyli się obozem w Ritma.
33:19
Potem wyruszyli z Ritma i rozłożyli się obozem w Rimmon-Peres.
33:20
Potem wyruszyli z Rimmon-Peres i rozłożyli się obozem w Libna.
33:21
Potem wyruszyli z Libna i rozłożyli się obozem w Rissa.
33:22
Potem wyruszyli z Rissa i rozłożyli się obozem w Kehelata.
33:23
Potem wyruszyli z Kehelata i rozłożyli się obozem pod górą Szefer.
33:24
Potem wyruszyli spod góry Szefer i rozłożyli się obozem w Charada.
33:25
Potem wyruszyli z Charada i rozłożyli się obozem w Makkelot.
33:26
Potem wyruszyli z Makkelot i rozłożyli się obozem w Tachat.
33:27
Potem wyruszyli z Tachat i rozłożyli się obozem w Terach.
33:28
Potem wyruszyli z Terach i rozłożyli się obozem w Mitka.
33:29
Potem wyruszyli z Mitka i rozłożyli się obozem w Chaszmona.
33:30
Potem wyruszyli z Chaszmona i rozłożyli się obozem w Moserot.
33:31
Potem wyruszyli z Moserot i rozłożyli się obozem w Bene-Jaakan.
33:32
Potem wyruszyli z Bene-Jaakan i rozłożyli się obozem w Chor-Haggidgad.
33:33
Potem wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozłożyli się obozem w Jotbata,
33:34
Potem wyruszyli z Jotbata i rozłożyli się obozem w Abrona.
33:35
Potem wyruszyli z Abrona i rozłożyli się obozem w Esjon-Geber.
33:36
Potem wyruszyli z Esjon-Geber i rozłożyli się obozem na pustyni Syn, to jest w Kadesz.
33:37
Potem wyruszyli z Kadesz i rozłożyli się obozem pod górą Hor, na skraju ziemi edomskiej.
33:38
Na rozkaz Pana wstąpił Aaron, kapłan, na górę Hor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej pierwszego dnia piątego miesiąca.
33:39
A Aaron liczył sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor.
33:40
Wtedy usłyszał Kananejczyk, król Aradu, który mieszkał w Negebie w ziemi kanaanejskiej, że nadciągają synowie izraelscy.
33:41
Następnie wyruszyli spod góry Hor i rozłożyli się obozem w Salmona.
33:42
Potem wyruszyli z Salmona i rozłożyli się obozem w Punon.
33:43
Potem wyruszyli z Punon i rozłożyli się obozem w Obot.
33:44
Potem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ijje-Haabarim na granicy Moabu.
33:45
Potem wyruszyli z Ijjim i rozłożyli się obozem w Dibon-Gad.
33:46
Potem wyruszyli z Dibon-Gad i rozłożyli się obozem w Almon-Diblataim.
33:47
Potem wyruszyli z Almon-Diblataim i rozłożyli się obozem w górach Abarim naprzeciw Nebo.
33:48
Potem wyruszyli z gór Abarim i rozłożyli się obozem na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha.
33:49
I rozłożyli się obozem nad Jordanem od Bet-Hajjeszimot do Abel-Haszszittim na stepach Moabu.
33:50
Na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha, przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
33:51
Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kanaanejskiej,
33:52
To wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach.
33:53
Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie.
33:54
A weźmiecie tę ziemię w dziedziczne posiadanie przez los, według rodzin waszych; liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo, i co komu przypadnie przez los, to będzie jego; według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo.
33:55
Ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie.
33:56
Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy Gedaliasz przysiągł im i ich ludziom: Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków, pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.
II Król 25:24

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Saul był bardzo wysokim mężczyzną (I Sam 9:2, I Sam 10:23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić