„Cić są, którzy się sami odłączają, cieleśni, ducha nie mający.”

Biblia Brzeska: List św. Judy 1,19

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 4:18

4:1
Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego;
4:2
Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.
4:3
Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,
4:4
I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.
4:5
Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.
4:6
Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł.
4:7
Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem;
4:8
A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego.
4:9
Staraj się przyjść do mnie rychło;
4:10
Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji;
4:11
Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.
4:12
A Tychikusa posłałem do Efezu.
4:13
Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy.
4:14
Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego; odda mu Pan według uczynków jego;
4:15
Jego i ty się strzeż; albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym.
4:16
W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone;
4:17
Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii, i aby je słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwiej.
4:18
Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
4:19
Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora.
4:20
Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie.
4:21
Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus i Klaudia, i wszyscy bracia.
4:22
Pan niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

Według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
NBG Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham tak jak i Sara także roześmiał się gdy Bóg powiedział mu o tym, że będzie miała jeszcze syna (I Mojż 17:17). Urodził mu się później Izaak którego imię znaczy "śmiech".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.
Ps 73:25-26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić