„Wyszli bowiem dla Jego imienia, nic nie biorąc od pogan.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,7

Biblia Gdańska
Księga: Mateusza 24:13

24:1
A wyszedłszy Jezus z kościoła szedł; i przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowanie kościelne.
24:2
I rzekł im Jezus: Izaż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony.
24:3
A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie osobno, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak przyjścia twego i dokonania świata?
24:4
I odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł.
24:5
Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem mojem, mówiąc: Jam jest Chrystus; i wiele ich zwiodą.
24:6
I usłyszycie wojny i wieści o wojnach; patrzcież, abyście sobą nie trwożyli; albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec.
24:7
Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami.
24:8
Ale to wszystko jest początkiem boleści.
24:9
Tedy was podadzą w udręczenie, i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego.
24:10
A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzieć będą.
24:11
I wiele fałszywych proroków powstanie, i zwiodą wielu.
24:12
A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu.
24:13
Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie.
24:14
I będzie kazana ta Ewangielija królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć przyjdzie koniec.
24:15
Przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Danijela proroka, stojącą na miejscu świętem, (kto czyta, niechaj uważa),
24:16
Tedy ci, co będą w ziemi Judzkiej, niech uciekają na góry;
24:17
A kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego;
24:18
A kto na roli, niech się nazad nie wraca, aby wziął szaty swe.
24:19
A biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni!
24:20
Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
24:21
Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie.
24:22
A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało: ale dla wybranych będą skrócone one dni.
24:23
Tedy jeźliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie.
24:24
Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by można) i wybrane.
24:25
Otom wam przepowiedział.
24:26
Jeźliby wam tedy rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie; oto w komorach, nie wierzcie.
24:27
Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
24:28
Bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły.
24:29
A zaraz po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da jasności swojej, i gwiazdy będą padać z nieba, i mocy niebieskie poruszą się.
24:30
Tedyć się ukaże znamię Syna człowieczego na niebie, a tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich, z mocą i z chwałą wielką;
24:31
I pośle Anioły swoje z trąbą głosu wielkiego, i zgromadzą wybrane jego od czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich.
24:32
A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato.
24:33
Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach.
24:34
Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie ten wiek, ażby się to wszystko stało.
24:35
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
24:36
A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój.
24:37
Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
24:38
Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia,
24:39
I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie: tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
24:40
Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
24:41
Dwie będą mleć we młynie; jedna będzie wzięta, a druga zostawiona;
24:42
Czujcież tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie.
24:43
A to wiedzcie, że, gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, i nie dałby podkopać domu swego.
24:44
Przetoż i wy bądźcie gotowi; bo której się godziny nie spodziejecie, Syn człowieczy przyjdzie.
24:45
Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny?
24:46
Błogosławiony on sługa, którego by, przyszedłszy Pan jego, znalazł tak czyniącego;
24:47
Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkiemi dobrami swemi postanowi.
24:48
A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem;
24:49
I począłby bić spółsługi, a jeść i pić z pijanicami:
24:50
Przyjdzie pan sługi onego, dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie;
24:51
I odłączy go, a część jego położy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
II Król 6:16

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Królowie Zeba i Salmunna zabili braci Gedeona. Kiedy Gedeon schwytał ich podczas bitwy rozkazał swojemu pierworodnemu synowi (prawdopodobnie nastoletniemu) aby ich zabił, ten jednak bał się to uczynić więc Gedeon zabił ich sam (Sdz 8:18-21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić