„Rzecz do Eleazara, syna Aaronowego, kapłana, aby pozbierał kadzielnice z onego pogorzeliska, a ogień i tam i sam niech rozrzuci; bo są poświęcone.”

Biblia Gdańska (1632): 4 Mojżeszowa 16,37

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga Jozuego 15:17

15:1
Plemieniu synów Judy według ich rodów przypadła losem ziemia do granic Edomu, do pustyni Syn, miejsc najdalej na południe wysuniętych.
15:2
Ich granicą południową był brzeg Morza Słonego od zatoki zwróconej ku południowi.
15:3
Wychodzi ona na południe od Wzniesienia Skorpionów, ciągnie się do Syn, wznosi się na południe od Kadesz-Barnea, przechodzi do Chesronu, wznosi się w stronę Adaru i skręca w kierunku Karka.
15:4
Następnie przechodzi do Asmon, ciągnie się dalej do Potoku Egipskiego a kończy u wybrzeża morskiego. To będzie wasza granica południowa.
15:5
Granicą wschodnią zaś jest Morze Słone aż do ujścia Jordanu, a granicą północną zatoka morska, począwszy od ujścia Jordanu.
15:6
Granica ta wznosi się do Bet-Chogla, mija od północy Bet-Araba i ciągnie się do kamienia Bohana, syna Rubena.
15:7
Następnie granica ta wznosi się od doliny Achor ku Debirowi, skręca na północ do Gilgal, które leży naprzeciwko wzniesienia Adummim na południe od rzeki; dalej granica przechodzi wzdłuż wód En-Szemesz, a kończy się w En-Rogel.
15:8
Następnie granica ta wznosi się ku dolinie Ben-Hinnom grzbietem górskim Jebuzejczyków ku południowi - to jest Jeruzalem - po czym granica wznosi się na szczyt góry, która leży za zachód od doliny Hinnom, na północnym krańcu równiny Refaim.
15:9
Potem granica ta skręca od szczytu góry do źródła Me-Neftoach, dochodzi do osad na górze Efron i skręca do Baala, to jest Kiriat-Jearim.
15:10
Od Baala zawraca granica na zachód ku górze Seir i ciągnie się w kierunku grzbietu górskiego Jearim po stronie północnej - to jest Kesalon - schodzi do Bet-Szemesz i dociera do Timny.
15:11
Następnie granica ta ciągnie się północnym zboczem góry Ekron, skręca do Szichron, dochodzi do góry Baala, wychodzi na Jabneel i kończy się na brzegu morza.
15:12
Od zachodu zaś granicą jest Morze Wielkie i jego wybrzeże. Okolona tą granicą ziemia należy do synów Judy według ich rodów.
15:13
Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana, danego Jozuemu, mianowicie Miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron.
15:14
A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitów.
15:15
Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. A Debir nazywało się dawniej Kiriat-Sefer.
15:16
I rzekł Kaleb: Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam Achsę, moją córkę za żonę.
15:17
Zajął je Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba; dał mu więc Achsę, swoją córkę za żonę.
15:18
Gdy do niego przybyła, nakłoniła go, aby zażądał od jej ojca pola. Zsiadła potem z osła, a wtedy Kaleb rzekł do niej: Czego chcesz?
15:19
Ona odpowiedziała: Daj mi wiano! Skoro mnie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi też źródła wód. Dał jej tedy górne i dolne źródła.
15:20
To jest dziedzictwo plemienia synów Judy według ich rodów.
15:21
Miejscowościami granicznymi plemienia synów Judy od strony Edomu na południu były: Kabseel, Eder, Jagur,
15:22
Kina, Dimona, Adada,
15:23
Kedesz, Chasor, Itnan,
15:24
Zif, Telem, Bealot,
15:25
Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, to jest Chasor,
15:26
Amam, Szema, Molada,
15:27
Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet,
15:28
Chasar-Szual, Beer-Szeba i jej przyległe osady,
15:29
Baala, Ijjim, Esem,
15:30
Eltolad, Kesil, Chorma,
15:31
Siklag, Madmana, Sansanna,
15:32
Lebaot, Szilchim, Ain-Rimmon; razem dwadzieścia dziewięć miast z ich osiedlami.
15:33
Na nizinie: Esztaol, Sorea, Aszna,
15:34
Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam,
15:35
Jarmut, Adullam, Socho, Azeka,
15:36
Szaaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, miast czternaście z ich osiedlami.
15:37
Senan, Chadasza, Migdal-Gad,
15:38
Dilean, Mispe, Jokteel,
15:39
Lachisz, Boskat, Eglon,
15:40
Kabbon, Lachmas, Kitlisz,
15:41
Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda, miast szesnaście z ich osiedlami.
15:42
Libna, Eter, Aszan,
15:43
Jiptach, Aszna, Nesib,
15:44
Keila, Achzib, Maresza; miast dziewięć z ich osiedlami.
15:45
Ekron z jego przyległymi osadami i osiedlami.
15:46
Od Ekronu aż do morza wszystko, co leży w bok Aszdodu oraz ich osiedla.
15:47
Aszdod, jego osady i osiedla; Gaza, jej osady i osiedla aż po Potok Egipski i Morze Wielkie z wybrzeżem.
15:48
A w górach: Szamir, Jattir, Socho,
15:49
Danna, Kiriat-Sanna, to jest Debir,
15:50
Anab, Esztemo, Anim,
15:51
Goszen, Cholon, Gilo; miast jedenaście z ich osiedlami.
15:52
Arab, Duma, Eszean,
15:53
Janum, Bet-Tappuach, Afeka,
15:54
Chumta, Kiriat-Arba, to jest Hebron, Sior, miast dziesięć z ich osiedlami.
15:55
Maon, Karmel, Zif, Jutta,
15:56
Jizreel, Jokdeam, Zanoach,
15:57
Kain, Gibea i Timna; miast dziesięć z ich osiedlami.
15:58
Chalchul, Bet-Sur, Gedor,
15:59
Maarat, Bet-Anot, Eltekon; miast sześć z ich osiedlami.
15:60
Kiriat-Baal, to jest Kiriat-Jearim i Rabba; dwa miasta z ich osiedlami.
15:61
Na pustyni: Bet-Araba, Middin i Sechacha,
15:62
Nibszan, Ir-Hammelach i En-Gedi; miast sześć z ich osiedlami.
15:63
Lecz Jebuzejczyków, mieszkających w Jeruzalemie, nie mogli synowie Judy wypędzić i Jebuzejczycy mieszkają z synami Judy w Jeruzalemie do dnia dzisiejszego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Większość z nas wie że Kain był pierwszą osobą która zabiła inną osobę (przez to że zabił swojego brata) (I Mojż 4:9), ale czy wiesz że Lamech był drugą osobą która powiedziała że kogoś zabiła (większość tłumaczeń tłumaczy słowa Lamecha: "zabiłbym" ale w oryginale jest tam zwrot "zabiłem") (NBG I Mojż 4:23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.
Obj 2:17


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić