„Ale miejsca, które obierze Pan, Bóg wasz, ze wszystkich pokoleń waszych, aby tam wystawił imię swoje, i mieszkał na niem, będziecie szukać i do niego się schadzać.”

Biblia Gdańska: 5 Mojżeszowa 12,5

Biblia Warszawska
Księga: II Księga Mojżeszowa 35:3

35:1
Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: Oto, co Pan nakazał czynić.
35:2
Przez sześć dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu siódmym będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana; każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć.
35:3
Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu.
35:4
Tedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: Oto sprawa, którą nakazał Pan:
35:5
Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź;
35:6
Fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i sierść kozią,
35:7
Skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe,
35:8
Oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła,
35:9
Kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika.
35:10
Wszyscy zaś, którzy są wprawieni w rzemiośle wśród was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan rozkazał:
35:11
Przybytek, jego namiot i przykrycie, zapinki, deski, rygle, słupy i podstawy,
35:12
Skrzynię i jej drążki, wieko, okrywającą zasłonę,
35:13
Stół i jego drążki, wszystkie jego przybory, chleb pokładny,
35:14
Świecznik do oświetlania i wszystkie jego przybory, jego lampy i oliwę do oświetlania,
35:15
Ołtarz do kadzenia i jego drążki, olej do namaszczania, wonne kadzidło, i zasłonę u wejścia do przybytku,
35:16
Ołtarz całopalenia i należącą do niego kratę miedzianą, jego drążki i wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę,
35:17
Zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy, zasłonę na bramę dziedzińca,
35:18
Paliki przybytku i paliki dziedzińca z ich sznurami,
35:19
Szaty haftowane do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona jako kapłana i szaty synów do pełnienia służby kapłańskiej.
35:20
I odszedł cały zbór synów izraelskich sprzed oblicza Mojżesza.
35:21
Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie Namiotu Zgromadzenia i na wszelką służbę w nim, i na święte szaty.
35:22
Przychodzili zarówno mężczyźni, jak kobiety, i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki i kolczyki, i pierścienie, i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote, i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu.
35:23
Każdy też, kto posiadał fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior, sierść kozią, skóry baranie na czerwono barwione, skóry borsucze, przynosił je.
35:24
Ktokolwiek zaś ofiarował dar ofiarny ze srebra lub z miedzi, składał to w darze ofiarnym dla Pana; każdy też, kto posiadał drzewo akacjowe, przynosił je na wykonanie różnych prac.
35:25
Wszystkie kobiety biegłe przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwo: fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony i bisior.
35:26
Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść.
35:27
Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie na naramiennik i na napierśnik,
35:28
Wonności i oliwę do oświetlania i do oleju na namaszczenie, i do wonnego kadzidła.
35:29
Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać, i przynosili dobrowolne dary dla Pana.
35:30
I rzekł Mojżesz do synów izraelskich: Oto Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura, z plemienia Judy,
35:31
I napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle,
35:32
Pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi,
35:33
W szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.
35:34
Dał też zdolność nauczania, jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan;
35:35
Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich i hafciarskich w fioletowej i czerwonej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym, w bisiorze i w tkaninie, sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy ciężko rodziła, rzekła do niej położna: Nie bój się, bo i tym razem masz syna.
I Mojż 35:17

W Chrystusie

Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Gal 5:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najlepszy przyjaciel Dawida, Jonatan (syn Saula) miał syna który nazywał się Mefiboszet. Był on znany także jako Meribbaal (I Kron 8:34, I Kron 9:40). Wspomniany człowiek podczas upadku uszkodził nogi i został kaleką w wieku 5 lat. Wydarzyło się to podczas ucieczki z jego niańką - II Sam 4:4.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić