„Pospiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tymoteusza 4,21

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Ezdrasza 1:1

Tytuł oryginalny
Księgi Ezdrasza proroka
O Przekładzie
1:1
Roku pierwszego za Cyrusa, króla perskiego, aby się dosyć stało słowu Pańskiemu opowiedzianemu przez Jeremiasza, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, iż jawnie dał wywołać po wszytkim królestwie swoim tak ustnie jako i przez listy w ty słowa:
1:2
Tak się opowieda Cyrus, król perski. Wszytki królestwa ziemie dał mi Pan, Bóg niebieski, a on mi sam rozkazał, abych mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Judzie.
1:3
Któżkolwiek tedy jest miedzy wami ze wszytkiego ludu jego, z którym by był Bóg jego, niechajże idzie do Jeruzalem, które jest w Judzie, niechaj buduje dom Panu, Bogu izraelskiemu, który jest w Jeruzalem. Bo on jest Bóg.
1:4
A kto by jedno został, na którymże kolwiek miejscu, gdzieżby mieszkał, niechaj go założą sąsiedzi jego srebrem i złotem, majętnością i bydłem z dobrowolną ofiarą domowi Bożemu, który jest w Jeruzalem.
1:5
Tedy się ruszyli książęta z domów Judy i Beniamina; k temu kapłani i Lewitowie wszytcy, których jedno Bóg wzbudził ducha ku budowaniu domu Pańskiego, który jest w Jeruzalem.
1:6
Nadto wszytcy, którzy byli w okolicy ich, zapomogli je statki srebrnemi i złotemi, majętnościami, bydły i rzeczami kosztownemi, oprócz wszytkiego, co dobrowolnie jest ofiarowano.
1:7
K temu król Cyrus zniósł naczynia domu Pańskiego, które był przeniósł Nabuchodonozor z Jeruzalem, a postawił w domu boga swego.
1:8
Rozkazał je król Cyrus wynieść Mitrydatesowi, podskarbiemu, który je odliczywszy, oddał Sesbazarowi, książęciu judzkiemu.
1:9
A tać była ich liczba: Miednic złotych trzydzieści, a srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia i dziewięć.
1:10
Czasz złotych trzydzieści, a srebrnych inakszych czterysta i dziesięć. A tysiąc inego naczynia.
1:11
Owa wszytkiego naczynia złotego i srebrnego było pięć tysięcy i cztery sta, co wszytko z sobą wyniósł Sesbazar, gdy wyszedł z onego więzienia babilońskiego do Jeruzalem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham miał także innych synów ze swoimi konkubinami (I Mojż 25:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić