„Gdyż tak jak w jednym ciele mamy wiele członków, zaś wszystkie członki nie mają tego samego zadania -”

Nowa Biblia Gdańska: List do Rzymian 12,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga Nehemiasza 1:1

Tytuł oryginalny
Księgi Nehemiaszowe które pospolicie zową Wtóremi Księgami Ezdraszowemi
O Przekładzie
1:1
Tu się poczynają sprawy Nehemiasza, syna Hachaliaszowego. Stało się potym miesiąca Chaslew, roku dwudziestego, gdym był na zamku w Susan.
1:2
Przyszedł Hanani, jeden z braciej mojej, społem z niektóremi z Judy, od którychem się wywiadował o Żydziech, którzy uszli i pozostali byli z onego więzienia, także i o Jeruzalem.
1:3
A oni mi odpowiedzieli: Ci co pozostali z więźniów tam w onej krainie, są w wielkim utrapieniu i zelżywości, przytym mur jerozolimski rozwalon jest i brany jego spalone są.
1:4
A gdym usłyszał ty słowa, siadszy zapłakałem i narzekałem przez kilka dni, poszcząc i modląc się Bogu niebieskiemu.
1:5
I rzekłem: Proszę Panie, Boże niebieski, który jesteś mocny, wielki i straszliwy, zachowywając umowę i miłosierdzie tym, którzy cię miłują i strzegą przykazania twego.
1:6
Niechajże się ucho twe nakłoni, a oczy twoje niechaj będą otworzone, abyś usłyszał modlitwę służebnika twego, którą ja czynię dziś przed tobą i we dnie i w nocy za syny izraelskiemi, służebniki twemi, abowiem wyznawam grzechy synów izraelskich, którycheśmy się dopuścili przeciw tobie i ja i dom ojca mego zgrzeszyliśmy.
1:7
Ciężkochmy wystąpili przeciw tobie i nie strzegliśmy rozkazania, ustaw i sądów, któreś rozkazał Mojżeszowi, słudze twemu.
1:8
Rozpomnisz proszę cię na to, coś rozkazał Mojżeszowi, słudze twemu mówiąc: Gdy się ze mną będziecie niewiernie obchodzić, tedy ja was rozproszę miedzy narody.
1:9
A gdy się do mnie nawrócicie, strzegąc przykazania mego i czyniąc mu dosyć, chociażbyście byli wygnani na kraj świata, tedy was stamtąd zgromadzę i przywiodę do miejsca, którem obrał, abym tam postawił imię moje.
1:10
A oni są słudzy twoi i lud twój, któreś odkupił mocą twą nawięczszą i ręką twą namocniejszą.
1:11
Proszę o Panie, niech wysłucha ucho twoje modlitwę sługi twojego i modlitwę służebników twoich, którzy pragną, aby się bali imienia twego. A dziś poszczęść słudze twemu, proszę cię i spraw mu miłosierdzie u męża onego. A jam był podczaszem królewskim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Prorok Jeremiasz był jedynym człowiekiem w Biblii któremu Bóg nie pozwolił się ożenić (Jer 16:1-2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
I Kor 6:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić