„Którym trzeba zatkać usta; oni to wywracają całe domy, nauczając czego nie należy, dla brudnego zysku.”

Biblia Przekład Toruński: List do Tytusa 1,11

Biblia Warszawska
Księga: IV Księga Mojżeszowa 1:1

1:1
Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy:
1:2
Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,
1:3
Wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej od dwudziestego roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów ty i Aaron,
1:4
A z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia. Będą oni naczelnikami rodów.
1:5
A te są imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena Elisur, syn Szedeura;
1:6
Z Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja;
1:7
Z Judy Nachszon, syn Amminadaba;
1:8
Z Issachara Netanael, syn Suara;
1:9
Z Zebulona Eliab, syn Chelona;
1:10
Co się tyczy synów Józefa, to z Efraima Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa Gamliel, syn Pedasura;
1:11
Z Beniamina Abidan, syn Gideoniego;
1:12
Z Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja;
1:13
Z Aszera Pagiel, syn Ochrana;
1:14
Z Gada Eliasaf, syn Deuela;
1:15
Z Naftaliego Achira, syn Enana.
1:16
Ci są powołani przez zbór na książąt rodów ojcowskich, na dowódców tysięcznych oddziałów izraelskich.
1:17
A Mojżesz i Aaron sprowadzili tych mężów, wyznaczonych imiennie,
1:18
I pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, głowa po głowie,
1:19
Jak Pan nakazał Mojżeszowi; a tak dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj.
1:20
Było zaś synów Rubena, pierworodnego Izraela, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:21
Spisanych z plemienia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset;
1:22
Synów Symeona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:23
Spisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;
1:24
Synów Gada, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:25
Spisanych z plemienia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt;
1:26
Synów Judy, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:27
Spisanych z plemienia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset;
1:28
Synów Issachara, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:29
Spisanych z plemienia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta;
1:30
Synów Zebulona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:31
Spisanych z plemienia Zebulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta;
1:32
Synów Józefa, mianowicie synów Efraima, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:33
Spisanych z plemienia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset;
1:34
Synów Manassesa, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:35
Spisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwieście;
1:36
Synów Beniamina, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:37
Spisanych z plemienia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta;
1:38
Synów Dana, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:39
Spisanych z plemienia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset;
1:40
Synów Asera, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:41
Spisanych z plemienia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset;
1:42
Synów Naftaliego, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
1:43
Spisanych z plemienia Naftaliego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
1:44
To są spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Aaron, i książęta izraelscy w liczbie dwunastu mężów, po jednym mężu z każdego rodu.
1:45
A było wszystkich spisanych synów izraelskich, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,
1:46
Było tych wszystkich spisanych sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.
1:47
Lecz Lewici, według pochodzenia swego rodu, nie zostali wraz z nimi spisani.
1:48
I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
1:49
Zaiste, nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów,
1:50
Lecz wyznacz Lewitów do służby w Przybytku Świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali.
1:51
A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą Lewici, w czasie obozowania zaś przybytek ustawią Lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć.
1:52
Synowie izraelscy obozować będą, każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze, według swoich zastępów.
1:53
Lewici zaś będą obozować wokół Przybytku Świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich; Lewici będą więc pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.
1:54
Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienionych jest 8 rodzai broni używanych do walki wręcz: Topór, Łuk i strzały, Maczuga, Sztylet, Buława, Proca, Włócznia, Miecz.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.
Iz 9:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić