„Rozpoczął zaś Abiasz wojnę, mając wojska czterysta tysięcy doborowych dzielnych wojowników, lecz i Jeroboam przygotował się do wojny z nim z wojskiem liczącym osiemset tysięcy doborowych wojowników.”

Biblia Warszawska: II Księga Kronik 13,3

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 5:16

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
5:1
Będąc tedy przez wiarę usprawiedliwieni, pokój u Boga mamy przez Pana naszego Jezusa Krystusa.
5:2
Przez któregośmy też wiarą otrzymali przystęp ku tej łasce, przez którą stoimy i chlubimy się w nadziei chwały Bożej.
5:3
A nie tylko to, ale się też i w uciskach chlubimy wiedząc, iż ucisk cirpliwość sprawuje.
5:4
A cirpliwość doświadczenie, doświadczenie nadzieję.
5:5
A nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża jest wylana w sercach naszych przez Ducha świętego, który nam jest dan.
5:6
Abowiemci Krystus, gdyśmy my jeszcze żadnej mocy nie mieli, czasu swego umarł za niepobożne.
5:7
Zaisteć ledwie by kto umarł za sprawiedliwego, abowiem snadź by też kto śmiał umrzeć za dobrodzieja swojego.
5:8
Ale Bóg zaleca miłość swoję ku nam, że gdyśmy my jeszcze byli grzesznymi, Krystus za nas umarł.
5:9
Będąc tedy usprawiedliwieni krwią jego, daleko więcej teraz będziemy przezeń od gniewu zachowani.
5:10
Bo jesliże będąc nieprzyjacielmi, jestechmy zjednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, daleko więcej będąc zjednani, będziemy przez żywot jego zachowani.
5:11
A nie tylko to, ale się też i chlubimy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Krystusa, przez któregośmy teraz zjednanie otrzymali.
5:12
A dla tegoż, jako przez jednego człowieka grzech na świat wszedł, a przez grzech śmierć; i także na wszytki ludzi śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.
5:13
Abowiem aż do zakonu grzech był na świecie, a grzech nie bywa przyczytan, gdy zakonu nie masz.
5:14
Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza nad tymi też, którzy byli nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adamowego, który jest kształtem onego, który miał przyjdź.
5:15
A wszakoż dar nie jest jako przestępstwo, abowiem jesli przestępstwem jednego wiele ich pomarło, dalekoć więcej na wiele ich opłynęła łaska Boża i dar z łaski, która jest jednego człowieka Jezusa Krystusa.
5:16
A dobrodziejstwo nie takowe jest jako śmierć, co przyszła przez jednego, który zgrzeszył. Gdyż wina jednego występku przyszła ku potępieniu, ale dar bywa dan z wiela występków ku usprawiedliwieniu.
5:17
Abowiem jesli jednego przestępstwem śmierć królowała przez jednego, daleko więcej ci, którzy obfitą onę łaskę i dar sprawiedliwości biorą, w żywocie królować będą przez jednego Jezusa Krystusa.
5:18
A także tedy jako przez jedno przestępstwo zstali się wszyscy ludzie winni potępienia, także przez jednego usprawiedliwienie, dobrodziejstwo opłynęło na wszytki ludzi, ku usprawiedliwieniu żywota.
5:19
Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich zstało się grzesznymi, także przez posłuszeństwo jednego wiele ich zstanie się sprawiedliwymi.
5:20
A zakonci ktemu przyszedł, aby się mnożyło przestępstwo, ale gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska obfitowała.
5:21
Aby jako grzech królował ku śmierci, tak też aby łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Krystusa, Pana naszego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
II Kor 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalmy 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145 są psalmami akrostycznymi, w których każda linia zaczyna się od kolejnej litery alfabetu Hebrajskiego.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić