„Nocą i dniem bardzo usilnie modląc się, abyśmy zobaczyli wasze oblicze i uzupełnili braki waszej wiary.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Tesaloniczan 3,10

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Rzymian 6:1

Tytuł oryginalny
List Pawła apostoła do Rzymianów
O Przekładzie
6:1
Cóż tedy rzeczemy? Będziemyli w grzechu trwać, aby się łaska obfitsza zstała?
6:2
Nie daj tego Boże! Abowiem którzyśmy umarli grzechowi, jakoż dalej w nim żyć będziemy?
6:3
Azaż nie wiecie, iż ilekolwiek nas w Krystusa Jezusa jest okrzczonych, jesteśmy okrzczeni w śmierci jego?
6:4
Jesteśmy tedy z nim pospołu pogrzebieni w śmierci jego przez krzest, aby jako Krystus wzbudzon jest z martwych ku chwale Ojcowskiej, także byśmy też i my w nowości żywota chodzili.
6:5
Bo jesliżeśmy społu rosli podobieństwem śmierci jego, iście też i podobieństwem zmartwychwstania jego społu róść będziemy.
6:6
Wiedząc to, że stary on nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowan, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już dalej nie służyli grzechowi.
6:7
Boć ten, który umarł, jest od grzechu wolny.
6:8
A jesliżeśmy z Krystusem umarli, wierzymy, iż też z nim żyć będziemy.
6:9
Wiedząc, że Krystus powstawszy zmartwych, już dalej nie umiera, a śmierć nad nim dalej nie panuje.
6:10
Bo iż umarł, grzechowi raz umarł, a iż żywie, żywieć Bogu.
6:11
Tak też i wy rozumiejcie się być umarłymi grzechowi, a żywemi Bogu, przez Krystusa Jezusa, Pana naszego.
6:12
Niechajże tedy nie króluje grzech w waszym śmiertelnym ciele, abyście grzechowi posłuszni byli w żądzach cielesnych.
6:13
Ani stawcie członków waszych, aby były zbroją niesprawiedliwości grzechowi, ale stawcie siebie samych Bogu, jako z umarłych żywymi, i członki wasze, aby były zbroją sprawiedliwości Bogu.
6:14
Abowiemci grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską.
6:15
Cóż tedy? Będziemyli grzeszyć, że nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego Boże.
6:16
Zaż nie wiecie, że komu się stawicie sługami ku posłuszeństwu, tego jesteście słudzy, komu jesteście posłuszni; choć grzechu na śmierć, choć posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
6:17
Ale niech będzie dzięka Bogu, że chociaście byli sługami grzechu, usłuchaliście z serca sposobu onej nauki, pod którą jesteście poddani.
6:18
A będąc wyswobodzeni od grzechu, zstaliście się sługami sprawiedliwości.
6:19
Ludzkimci obyczajem mówię dla mdłości ciała waszego. Abowiem jakoście stawili członki wasze sługami nieczystości i nieprawości ku wypełnieniu nieprawości, tak też i teraz stawcie członki wasze sługami sprawiedliwości ku świątobliwości.
6:20
Bo gdyście byli sługami grzechu, byliście wolnymi sprawiedliwości, któryżeście tedy na on czas pożytek mieli tych rzeczy, za które się dziś wstydzicie? Boć koniec ich jest śmierć.
6:21
A teraz, będąc wyswobodzeni od grzechu, a zstawszy się służebniki Bogu, macie pożytek wasz ku świątobliwości, a koniec żywot wieczny.
6:22
Abowiem zapłata grzechu jest śmierć; a dar Boży jestci żywot wieczny, przez Krystusa Jezusa, Pana naszego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie...
II Tym 2:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Owce wymieniane są w Biblii więcej niż jakiekolwiek inne zwierzęta bo aż 187 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim, Bóg skałą moją, jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.
II Sam 22:2-3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić