„Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów?”

Biblia Warszawska: List św. Jakuba 2,6

Biblia Brzeska
Księga: 2 Księga Mojżeszowa 2:1

Tytuł oryginalny
Wtóre Księgi Mojżeszowe które zową Exodus
O Przekładzie
2:1
A wyszedł mąż niektóry, z narodu Lewi i pojął żonę tegoż rodu Lewitowego.
2:2
Która niewiasta począwszy porodziła syna, a widząc dziecię nadobne kryła go przez trzy miesiące.
2:3
Ale gdy go już dalej zataić nie mogła, wzięła skrzyneczkę z sitowia, którą polepiła klijem i smołą, a włożywszy w nię dzieciątko, puściła je miedzy trzcinę przy brzegu rzeki.
2:4
I stała z daleka siostra jego, chcąc wiedzieć co się z niem stanie.
2:5
Tedy córka faraonowa, która się przyszła kąpać do rzeki, gdy się panny jej służebne po brzegu rzeki przechadzały i ujzrała skrzyneczkę miedzy trzciną i posłała jednę pannę, aby ją wyjęła.
2:6
Tam, gdy ją otworzyła, ujzrała dzieciątko płaczące. I rozlitowawszy się nad niem, rzekła, iż to dziecię jest hebrejskie.
2:7
Potym siostra jego rzekła do córki faraonowej: A chceszże, ja pójdę mamki hebrejskiej zawołam, iż ci to dziecię odchowa.
2:8
Tedy na to przyzwoliła córka faraonowa, a tak szedszy ona dzieweczka zawołała matki dziecięcej.
2:9
Której rzekła córka faraonowa: Weźmi to dziecię i chowaj mi je, a ja tobie dam zapłatę twoję. I wziąwszy niewiasta dziecię, chowała je.
2:10
A gdy podrosło, przywiodła je do córki faraonowej, która je miała za syna, dawszy mu imię Mojżesz, przeto że go wywlokła z wody.
2:11
A czasu niektórego, gdy dobrze podrósł Mojżesz, nawiedzał bracią swą, a widząc ich ciężkość, obaczył jednego Egiptcjanina, który bił Hebrejczyka jednego z braciej jego.
2:12
A obejzrawszy się i tam i sam, widząc, że nikogo nie było, zabił Egiptcjanina i zagrzebł go w piasku.
2:13
Potym nazajutrz wyszedszy, obaczył dwa Ebrejczyki wadzące się społu, a rzekł do onego, który krzywdę czynił drugiemu: Przecz bijesz bliźniego swego?
2:14
Ale mu on powiedział: Któż cię nad nami książęciem i sędzią postanowił? Abo to dlatego mówisz, żebyś mię także zabił, jakoś Egiptcjanina zamordował? Czego się Mojżesz ulęknąwszy, obaczył, że ta rzecz tajemną nie była.
2:15
Co usłyszawszy farao, chciał go dać stracić, ale Mojżesz uciekł przed faraonem i mieszkał w ziemi Madjan, a gdy nad studnią siedział,
2:16
Oto siedm córek kapłana madjańskiego przyszły czerpać wody, a nalać w koryta ku napawaniu bydła ojcowskiego.
2:17
Które dziewki, gdy pastuszy przyszedszy odganiali, Mojżesz wstawszy bronił ich i napoił bydło ich.
2:18
A gdy się potym wróciły do Raguela, ojca swego, on rzekł do nich: Czemuście się dziś tak rychło wróciły?
2:19
Na co mu ony odpowiedziały: Jakiś Egiptcjanin obronił nas od pastuchów, a naczerpawszy wody napoił trzody nasze.
2:20
Zatym on rzekł do córek swych: I gdzież ten jest? A przeczeście takiego człowieka opuściły? Zawołajcie go, aby tu z nami jadł chleb.
2:21
A tak się Mojżeszowi upodobało mieszkać przy onem człowiecze, który jemu dał za żonę Seforę, córkę swoją.
2:22
Tedy mu ona porodziła syna i dał jemu imię Gersom, abowiem rzekł: Gościemem był w ziemi cudzej.
2:23
Potym po niemałym czasie, gdy umarł król egiptski, synowie Izraelscy w srogim niewólstwie wzdychali i wołali, a ono ich uskarżanie na zniewolenie przyszło, aż do Boga.
2:24
I wysłuchał Bóg wołanie ich, wspomniawszy na przymierze swe, które uczynił z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.
2:25
Wejzrał tedy Bóg na Izraelity i miał je na pieczy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy Gedaliasz przysiągł im i ich ludziom: Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków, pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.
II Król 25:24

W Chrystusie

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Bóg dał zwycięstwo Gedeonowi nad Midianitami, Gedeon zrobił posąg i umieścił go w Ofra. Izraelici czcili go sprowadzając na siebie gniew Boży (Sdz 8:22-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić