„Tak mówi Pan zastępów: Gwałt się dzieje synom Izraelskim i synom Judzkim społem, a wszyscy, którzy ich pojmali, trzymają ich, nie chcą ich puścić.”

Biblia Gdańska (1632): Jeremijasz 50,33

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Królewska 9:12

9:1
I zstało się, gdy dokończył Salomon budowania domu PANSKIEGO i domu królewskiego, i wszytkiego, co żądał i chciał uczynić,
9:2
ukazał mu się PAN po wtóre, jako mu się był ukazał w Gabaon.
9:3
I rzekł PAN do niego: Wysłuchałem modlitwę twoję i prośbę twoję, którąś się modlił przede mną, poświęciłem dom ten, któryś zbudował, abym tam położył imię moje na wieki, i będą tam oczy moje i serce moje po wszytkie dni.
9:4
Ty też, jeźli będziesz chodził przede mną, jako twój ociec chodził, w prostości serca i w prawości, i uczynisz wszytko, com ci przykazał, i zachowasz prawa moje i sądy moje,
9:5
postawię stolicę królestwa twego nad Izraelem na wieki, jakom mówił Dawidowi, ojcu twemu, mówiąc: Nie będzie odjęty mąż z rodzaju twego z stolice Izraelskiej.
9:6
Ale jeśli odwróceniem odwrócicie się wy i synowie waszy nie naśladując mię ani strzegąc przykazań moich i Ceremonij moich, którem wam podał, ale pójdziecie i służyć będziecie bogom cudzym i kłaniać się im:
9:7
zniosę Izraela z ziemie, którąm im dał, i kościół, którym poświęcił imieniowi memu, odrzucę od oblicza mego i będzie Izrael na przypowieść i baśń wszytkim narodom.
9:8
A ten dom będzie na przykład. Każdy, który pójdzie przezeń, zdumieje się i zaświszcze, i rzecze: Przecz tak uczynił PAN ziemi tej i domowi temu?
9:9
I odpowiedzą: Iż opuścili PANA Boga swego, który wywiódł ojce ich z ziemie Egipskiej i poszli za Bogi cudzymi, i kłaniali się im, i służyli im: przeto PAN na nie przywiódł to wszytko złe.
9:10
A gdy się skończyło dwadzieścia lat potym, jako był Salomon zbudował dwa domy, to jest dom PANSKI i dom królewski
9:11
(a Hiram, król Tyrski, dodawał Salomonowi drzewa cedrowego i jodłowego, i złota wedle wszytkiego, co potrzebował), tedy dał Salomon Hiram dwadzieścia miast w ziemi Galilejskiej.
9:12
I wyjachał Hiram z Tyru, aby oglądał miasta, które mu dał Salomon i nie podobały mu się,
9:13
i rzekł: A więc to są miasta, któreś mi dał, bracie? I przezwał je ziemią Chabul aż do dnia tego.
9:14
Posłał też Hiram do króla Salomona sto i dwadzieścia talentów złota.
9:15
Tać jest summa nakładów, którą dał król Salomon na budowanie domu PANSKIEGO i domu swego, i Mello, i muru Jerozolimskiego, i Heser, i Mageddo, i Gazer.
9:16
Faraon, król Egipski, wyciągnął i wziął Gazer, i spalił ji ogniem, i Chananejczyka, który mieszkał w mieście, wymordował, i dał ji za posag córce swej, żenie Salomonowej.
9:17
A tak zbudował Salomon Gazer i Betoron niższy,
9:18
i Baalat, i Palmirę w ziemi pustyniej.
9:19
I wszytkie miasteczka, które do niego należały, a nie miały murów, obmurował; i miasta wozów, i miasta jezdnych, i co mu się kolwiek podobało, żeby budował w Jeruzalem i na Libanie, i we wszytkiej ziemi władzej swej.
9:20
Wszytek lud, który był pozostał i z Amorejczyków, i Hetejczyków, i Ferezejczyków, i Hewejczyków, i z Jebuzejczyków, którzy nie są z synów Izraelowych,
9:21
tych syny, którzy byli pozostali w ziemi, to jest których synowie Izraelowi nie mogli wyniszczyć, uczynił Salomon hołdownikami aż po dzisiejszy dzień.
9:22
Lecz z synów Izraelowych nie postanowił Salomon żadnego niewolnikiem, ale byli mężami walecznymi i sługami jego, i Książęty, i hetmany, i przełożonymi nad wozami i nad końmi.
9:23
A było przełożonych nad wszytkimi robotami Salomonowemi panów pięć set pięćdziesiąt, którzy mieli lud pod sobą i postanowionym robotam rozkazowali.
9:24
A córka faraonowa przeniosła się z miasta Dawidowego do domu swego, który jej Salomon był zbudował. Tedy zbudował Mello.
9:25
Ofiarował też Salomon trzykroć na każdy rok całopalenia i zapokojne ofiary na ołtarzu, który był zbudował PANU, i palił wonności przed PANEM. I dokonany jest kościół.
9:26
Nabudował też Salomon okrętów w Asjongaber, który jest blisko Ailat na brzegu morza czerwonego w ziemi Idumejskiej.
9:27
I posłał Hiram w onych okręciech sługi swe, męże żeglarskie i morza świadome, z sługami Salomonowymi.
9:28
Którzy gdy przypłynęli do Ofir, nabrawszy tam złota cztery sta i dwadzieścia talentów, przywieźli do króla Salomona.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I odpowiedział Samuel ludowi: Nie bójcie się: Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca.
I Sam 12:20

W Chrystusie

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
I Jan 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Często wyobrażamy sobie scenę podróży brzemiennej Marii i Józefa w której to Maria jedzie na osiołku a Józef prowadzi osiołka trzymając go za sznurek. W rzeczywistości Biblia nic nie mówi o żadnym osiołku, mogło być tak że ciężarna Maria musiała iść piechotą.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
Ps 16:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić