„Rozhukane fale morskie wypluwające swoją hańbę; błąkające się gwiazdy, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List Judy 1,13

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Królewska 8:1

8:1
Zebrali się tedy wszyscy Starszy Izraelscy z Książęty pokoleni i przełożeni domów synów Izraelskich do króla Salomona w Jeruzalem, aby przenieśli skrzynię przymierza PANSKIEGO z miasta Dawidowego, to jest z Syjonu.
8:2
I zszedł się do króla Salomona wszytek Izrael w miesiącu Etănim w uroczysty dzień, ten jest miesiąc siódmy.
8:3
I przyszli wszyscy starszy z Izraela i wzięli skrzynię kapłani,
8:4
i nieśli skrzynię PANSKĄ i przybytek przymierza, i wszytkie naczynia świątnice, które były w przybytku, i nieśli je kapłani i Lewitowie.
8:5
A król Salomon i wszytko mnóstwo Izraelskie, które się było zeszło do niego, szło z nim przed skrzynią i ofiarowali owce i woły bez szacunku i liczby.
8:6
I wnieśli kapłani skrzynię przymierza PANSKIEGO na miejsce jej do wyrocznice kościelnej, do świętego świętych pod skrzydła Cherubini.
8:7
Bo Cherubowie rościągali skrzydła nad miejscem skrzynie i okrywali skrzynię i drążki jej z wierzchu.
8:8
A gdyż wychadzały drążki i ukazowały się końce ich z świątnice przed wyrocznicą, nie okazowały się więcej zewnątrz, które też tam były aż do dnia dzisiejszego.
8:9
A w skrzyni nie było nic inszego jedno dwie tablicy kamienne, które był do niej włożył Mojżesz na Horeb, gdy PAN uczynił przymierze z synmi Izraelowymi, gdy wychodzili z ziemie Egipskiej.
8:10
I zstało się, gdy wyszli kapłani z świątnice, obłok napełnił dom PANSKI
8:11
i nie mogli kapłani stać i służyć dla obłoku, bo była chwała PANSKA napełniła dom PANSKI.
8:12
Tedy rzekł Salomon: PAN rzekł; że miał mieszkać we mgle.
8:13
Budując zbudowałem dom na mieszkanie tobie, mocną stolicę twoję na wieki.
8:14
I obrócił król oblicze swe, i błogosławił wszytkiemi! zgromadzeniu Izraelskiemu: bo wszytko zgromadzenie Izraelskie stało.
8:15
I rzekł Salomon: Błogosławiony PAN Bóg Izraelów, który mówił usty swemi do Dawida, ojca mego, i w rękach jego wypełnił, rzekąc:
8:16
Ode dnia, któregom wywiódł lud mój Izraelski z Egiptu, nie obrałem miasta ze wszech pokoleni Izraelskich, żeby był zbudowany dom i było tam imię moje, alem obrał Dawida, aby był nad ludem moim Izraelskim.
8:17
I chciał Dawid, ociec mój, budować dom imieniowi PANA Boga Izraelowego.
8:18
i rzekł PAN do Dawida, ojca mego: Żeś myślił w sercu swoim budować dom imieniowi memu, dobrześ uczynił to samo w sercu rozbierając.
8:19
Wszakże jednak ty mi domu nie zbudujesz, ale syn twój, który wynidzie z nerek twoich, ten zbuduje dom imieniowi memu.
8:20
I potwierdził PAN mowę swoję, którą mówił; i stanąłem miasto Dawida, ojca mego, i usiadłem na stolicy Izraelskiej, jako PAN powiedział, i zbudowałem dom imieniowi PANA Boga Izraelowego.
8:21
I postanowiłem tam miejsce skrzyni, w której jest przymierze PANSKIE, które postanowił z ojcy naszymi, gdy wyszli z ziemie Egipskiej.
8:22
I stanął Salomon przed ołtarzem PANSKIM przed oczyma zgromadzenia Izraelskiego, i wyciągnął ręce swe ku niebu,
8:23
i rzekł: PANIE Boże Izraelów, nie masz podobnego tobie Boga na niebie wzgórę i na ziemi nisko: który chowasz umowę i miłosierdzie sługom swym, którzy chodzili przed tobą we wszytkim sercu swoim,
8:24
któryś strzegł słudze twemu Dawidowi, ojcu memu, coś mu powiedział. Ustyś mówił, a rękomaś wykonał, jako ten dzień świadczy.
8:25
Teraz tedy, PANIE Boże Izraelów, zachowaj słudze twemu Dawidowi, ojcu memu, coś mu powiedział, mówiąc: Nie będzie odjęty z ciebie mąż przede mną, który by siedział na stolicy Izraelskiej; wszakże tak, jeśli będą strzec synowie twoi drogi swej, żeby chodzili przed mną, jakoś ty chodził przed oblicznością moją.
8:26
A teraz, PANIE Boże Izraelów, niech się utwierdzą słowa twoje, któreś mówił słudze twemu Dawidowi, ojcu memu.
8:27
A więc mnimać mamy, że prawdziwie Bóg mieszka na ziemi? Bo jeśli niebo i nieba niebów ciebie ogarnąć nie mogą, jakoż daleko więcej ten dom, którym zbudował?
8:28
Ale wejźrzy na modlitwę sługi twego i na prośby jego, PANIE Boże mój. Usłysz chwałę i modlitwę, którą sługa twój modli się dziś przed tobą,
8:29
aby były oczy twe otworzone nad tym domem we dnie i w nocy, nad domem, o którymeś mówił: Będzie tam imię moje: abyś wysłuchał modlitwę, którą się modli do ciebie sługa twój na tym miejscu.
8:30
Abyś wysłuchał prośbę sługi twego i ludu twego Izraelskiego, oczkolwiek prosić będą na tym miejscu, a wysłuchasz na miejscu mieszkania twego na niebie, a wysłuchawszy, będziesz miłościw.
8:31
Jeśli człowiek zgrzeszy przeciw bliźniemu swemu, a będzie miał jaką przysięgę, którą by był obowiązany, a przyjdzie dla przysięgi przed ołtarz twój do domu twego,
8:32
ty wysłuchasz na niebie i uczynisz, i rozsądzisz sługi twoje, potępiając niebożnego i oddając drogę jego na głowę jego, a usprawiedliwiając sprawiedliwego i oddając mu według sprawiedliwości jego.
8:33
Jeśliby uciekł lud twój Izraelski przed nieprzyjacielmi swymi (boć będzie grzeszył przeciw tobie), a czyniąc pokutę i wyznawając imieniowi twemu przyjdą i modlić się będą, i odpraszać cię w tym domu,
8:34
wysłuchaj na niebie a odpuść grzech ludu twego Izraelskiego, a przywróć je do ziemie, którąś dał ojcom ich.
8:35
Jeśli będzie zamknione niebo, a nie będzie dżdżu dla grzechów ich, a modląc się na tym miejscu pokutę czynić będą imieniowi twemu, a nawrócą się od grzechów swoich dla utrapienia swego,
8:36
wysłuchaj ich na niebie a odpuść grzechy sług twoich i ludu twego Izraelskiego, a ukaż im drogę dobrą, którą by chodzili, a daj deszcz na ziemię twoję, którąś dał ludowi twemu w osiadłość.
8:37
Jeśli się zaweźmie głód w ziemi abo mór, abo skażone powietrze, abo susza, abo szarańcza, abo rdza, i utrapi go nieprzyjaciel jego, oblegszy bramy jego, wszelaka plaga, wszelka choroba,
8:38
wszelkie przeklęctwo i złorzeczeństwo, które by przypadło na wszelkiego człowieka z ludu twego Izraelskiego: jeśliby kto poznał ranę serca swego a rozciągnął ręce swe w tym domu,
8:39
ty wysłuchasz w niebie na miejscu mieszkania twego a zlitujesz się i uczynisz, że dasz każdemu według wszytkich dróg jego, jako ujźrzysz serce jego (bo ty sam znasz serce wszytkich synów człowieczych),
8:40
aby się ciebie bali po wszytkie dni, których żywią na ziemi, którąś dał ojcom naszym.
8:41
Nadto i cudzoziemiec, który nie jest z ludu twego Izraelskiego, gdy przyjdzie z dalekiej ziemie dla imienia twego (bo usłyszą imię twoje wielkie i rękę twoję mocną, i ramię twoje wyciągnione wszędy);
8:42
gdy tedy przyjdzie a będzie się modlił na tym miejscu,
8:43
ty wysłuchasz na niebie, na utwierdzeniu mieszkania twego, i uczynisz wszytko, o co cię cudzoziemiec będzie wzywał: aby się nauczyli wszyscy narodowie ziemscy bać się imienia twego jako twój lud Izraelski a żeby doznali, że wzywane jest imię twoje nad tym domem, którym zbudował
8:44
Jeśli wynidzie lud twój na wojnę przeciw nieprzyjaciołom swym, drogą dokądkolwiek je poślesz, a będą się modlić przeciw drodze miasta, któreś obrał, i ku domowi, którym zbudował imieniowi twemu,
8:45
i wysłuchasz na niebie modlitwy ich i prośby ich, a uczynisz sąd ich.
8:46
A jeśli zgrzeszą przeciw tobie (bo nie masz człowieka, który by nie grzeszył), i rozgniewawszy się podasz je nieprzyjaciołom ich, i będą zabrani w niewolą do ziemie nieprzyjacielskiej, daleko abo blisko,
8:47
a będą czynić pokutę w sercu swym na miejscu niewoli, a nawróciwszy się prosiliby cię w niewolej, swej, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, źleśmy uczynili, niezbożnieśmy się sprawowali,
8:48
a nawróciliby się do ciebie ze wszytkiego serca swego i ze wszytkiej dusze swej w ziemi nieprzyjaciół swoich, do której więźniami zabrani są, a modliliby się tobie ku drodze ziemi swojej, którąś dał ojcom ich, i miasta, któreś obrał, i kościoła, którym zbudował imieniowi twemu:
8:49
wysłuchasz na niebie na utwierdzeniu stolice twej modlitwy ich i prośby ich a uczynisz sąd ich
8:50
i miłościw będziesz ludowi twemu, który zgrzeszył przeciw tobie, i wszytkim nieprawościam ich, którymi wystąpili przeciw tobie: i dasz miłosierdzie przed tymi, którzy je w niewoli trzymają, że się zmiłują nad nimi.
8:51
Bo lud twój jest i dziedzictwo twoje, którycheś wywiódł z ziemie Egipskiej, z pośrzodku pieca żelaznego.
8:52
Aby były oczy twoje otwarte na prośbę sługi twego i ludu twego Izraelskiego i abyś je wysłuchał we wszytkim, o co cię wzywać będą.
8:53
Boś je ty odłączył sobie za dziedzictwo ze wszech narodów ziemskich, jakoś mówił przez Mojżesza, sługę twego, kiedyś wywiódł ojce nasze z Egiptu, PANIE Boże!
8:54
I zstało się, gdy dokonał Salomon, modląc się PANU, wszytkiej modlitwy i prośby tej, wstał od ołtarza PANSKIEGO, bo był na obie kolenie poklęknął, a ręce rozciągnął ku niebu.
8:55
Stanął tedy i błogosławił wszytkiemu zgromadzeniu Izraelskiemu głosem wielkim, mówiąc:
8:56
Błogosławiony PAN, który dał odpoczynienie ludowi swemu Izraelskiemu według wszytkiego, co powiedział: nie upadło ani jedno słowo ze wszytkiego dobra, które mówił przez Mojżesza, sługę swego.
8:57
Niechże PAN Bóg nasz będzie z nami, jako był z ojcy naszymi, nie opuszczając nas ani odrzucając!
8:58
Ale niech nakłoni serca nasze ku sobie, żebyśmy chodzili we wszytkich drogach jego a strzegli przykazań jego i ceremonij jego, i sądów, którekolwiek przykazał ojcom naszym.
8:59
A te mowy moje, któremim się modlił przed PANEM, przybliżają się do PANA Boga naszego we dnie i w nocy, żeby czynił sąd słudze swemu i ludowi swemu Izraelskiemu na każdy dzień:
8:60
aby wiedzieli wszyscy narodowie ziemscy, że PAN sam jest Bóg, a nie masz dalej oprócz niego.
8:61
Serce też nasze niech będzie doskonałe z PANEM Bogiem naszym, abyśmy chodzili w wyrokach jego a strzegli przykazań jego, jako i dnia dzisiejszego!
8:62
Król tedy i wszytek Izrael z nim ofiarowali ofiary przed PANEM.
8:63
I nabił Salomon ofiar zapokojnych, które ofiarował PANU, wołów dwadzieścia i dwa tysiąca, a owiec sto i dwadzieścia tysięcy i poświęcili kościół PANSKI, król i synowie Izraelowi.
8:64
Onegoż dnia poświęcił król śrzodek sieni, która była przed domem PANSKIM, bo tam ofiarował całopalenie i ofiarę, i tłustość zapokojnych; bo ołtarz miedziany, który był przed PANEM, był mniejszy, i nie mogły się na nim zmieścić całopalenia i ofiara, i tłustość zapokojnych.
8:65
Uczynił tedy Salomon na on czas święto znamienite i wszytek Izrael z nim, zgromadzenie wielkie od weszcia Emat aż do Rzeki Egipskiej przed PANEM Bogiem naszym, przez siedm dni i przez siedm dni, to jest przez czternaście dni.
8:66
A ósmego dnia rozpuścił lud, którzy, błogosławiąc królowi, poszli do przybytków swoich, weseląc się i z ochotnym sercem dla wszytkiego dobra, które uczynił PAN Dawidowi, słudze swemu, i Izraelowi, ludowi swemu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bom Ja z tobą, Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.
Iz 41:10

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus spędził na krzyżu zanim umarł aż 6 godzin (Mar 15:25, Mar 15:34-37).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić