„Że w wielkiej próbie ucisku, obfitość ich radości i skrajne ich ubóstwo zaobfitowało w bogactwie ich szczerości.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 8,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Mateusza 22:10

O Przekładzie
22:1
A Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy:
22:2
Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi.
22:3
I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść.
22:4
Ponownie posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele.
22:5
Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, a inny do swego kupiectwa;
22:6
A inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili.
22:7
Gdy król to usłyszał, rozgniewał się, a posławszy swoje wojska, wytracił tych morderców i spalił ich miasto.
22:8
Potem powiedział swoim sługom: Wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni.
22:9
Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie.
22:10
Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi.
22:11
A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny.
22:12
I zapytał go: Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on zaniemówił.
22:13
Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
22:14
Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.
22:15
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by go usidlić w mowie.
22:16
I posłali do niego swoich uczniów wraz z herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i drogi Bożej w prawdzie nauczasz, i nie zważasz na nikogo. Nie oglądasz się bowiem na osobę ludzką.
22:17
Powiedz nam więc, jak ci się wydaje: Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie?
22:18
Ale Jezus poznał ich niegodziwość i powiedział: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy?
22:19
Pokażcie mi monetę podatkową. I podali mu grosz.
22:20
A on ich zapytał: Czyj to wizerunek i napis?
22:21
Odpowiedzieli mu: Cesarza. Wtedy powiedział im: Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga.
22:22
A gdy to usłyszeli, zdziwili się, zostawili go i odeszli.
22:23
Tego dnia przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go:
22:24
Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli ktoś umrze, nie mając dzieci, to jego brat ma ożenić się z jego żoną i wzbudzić potomstwo swemu bratu.
22:25
Było więc u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a nie mając potomstwa, zostawił żonę swemu bratu.
22:26
Podobnie drugi i trzeci, aż do siódmego.
22:27
A w końcu po wszystkich umarła też ta kobieta.
22:28
Żoną którego z tych siedmiu będzie więc przy zmartwychwstaniu? Gdyż wszyscy ją mieli za żonę.
22:29
A Jezus im odpowiedział: Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Boga.
22:30
Przy zmartwychwstaniu bowiem ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boga w niebie.
22:31
A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga:
22:32
Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
22:33
A tłumy, słysząc to, zdumiewały się jego nauką.
22:34
Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zeszli się razem.
22:35
I jeden z nich, znawca prawa, wystawiając go na próbę, spytał:
22:36
Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe?
22:37
A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem.
22:38
To jest pierwsze i największe przykazanie.
22:39
A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
22:40
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
22:41
A gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus ich zapytał:
22:42
Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu: Dawida.
22:43
I powiedział im: Jakże więc Dawid w Duchu nazywa go Panem, mówiąc:
22:44
Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy?
22:45
Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jakże może być jego synem?
22:46
I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa. Od tego też dnia nikt nie śmiał go więcej pytać.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego ...
BG Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus został ukrzyżowany na miejscu zwanym "Golgota" co oznacza "Miejsce Czaszki" (Mat 27:33, Mar 15:22, Jan 19:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem Pan nie odrzuca na wieki: Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste, nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich.
Treny 3:31-33


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić