„Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, z powodu wiary wybranych Boga oraz rozpoznania prawdy odnośnie pobożności;”

Nowa Biblia Gdańska: List do Tytusa 1,1

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Królewska 8:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze Księgi Królewskie które są trzecie według Łacinników
O Przekładzie
8:1
Tedy zebrał król Salomon wszytki starsze izraelskie i wszytki celniejsze z każdego pokolenia i przedniejsze z domów izraelskich do siebie do Jeruzalem, aby przeniesiona była skrzynia przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego z Syjonu.
8:2
I zebrali się wszyscy mężowie izraelscy do króla Salomona miesiąca września w uroczyste święto, a ten miesiąc jest siódmy.
8:3
A gdy się zeszli wszyscy starszy izraelscy, wzięli kapłani skrzynię Pańską.
8:4
I przynieśli ją oni kapłani i Lewitowie z przybytkiem zgromadzenia i ze wszytkiem naczyniem, które było w nim.
8:5
A wszytko zgromadzenie izraelskie, które się zeszło do Salomona króla, było z nim przed skrzynią i ofiarowali z nim owce i woły, których dla wielkości nie możono obliczyć ani oszacować.
8:6
Wnieśli tedy kapłani skrzynię przymierza Pańskiego do miejsca jej, które jest miejsce modlitwy i do miejsca naświętszego pod skrzydła cherubinów.
8:7
Abowiem cherubini rozciągnęli skrzydła swoje nad miejscem, na którem skrzynia stała i okryli ją z wierzchu i z drążkami jej.
8:8
I pociągnęli onych drążków, których końce widać było z kościoła przed miejscem modlitwy, ale z dworu nie widać ich było i tamże zostały, aż do dnia dzisiejszego.
8:9
A w skrzyni nie było jedno dwie tablicy kamienne, które tam był schował Mojżesz w Horeb, gdy Pan brał przymierze z syny izraelskimi, po wyjściu ich z ziemie egiptskiej.
8:10
Gdy tedy wyszli z miejsca świętego kapłani, obłok napełnił dom Pański.
8:11
Tak iż nie mogli kapłani tam wytrwać dla posługowania przed obłokiem, abowiem chwała Pańska napełniła dom jego.
8:12
Tedy rzekł Salomon: Panie, któryś rzekł: Iż chcesz przemieszkawać w obłoku.
8:13
Zbudowałemci dom ku mieszkaniu twojemu i gmach, w którym ty przebywać będziesz na wieki.
8:14
I obróciwszy król oblicze swoje, błogosławił wszytkiemu zgromadzeniu izraelskiemu, które tam było.
8:15
Przytym rzekł: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg izraelski, który mówił usty swemi z Dawidem, ojcem mojem i mocą swą wypełnił mu obietnicę swoję.
8:16
Abowiem tak rzekł: Od onego czasu, jakom wywiódł lud swój izraelski z Egiptu, nie obrałem sobie żadnego miasta ze wszytkiego pokolenia izraelskiego ku zbudowaniu domu, gdzieby imię moje wzywane było, alem obrał Dawida, aby był przełożonem nad ludem moim izraelskim.
8:17
A Dawid, ociec mój, miał wolą budować dom imieniowi Pana, Boga izraelskiego.
8:18
Ale rzekł k niemu Pan: Dobrześ uczynił, iżeś umyślił zbudować dom imieniowi mojemu.
8:19
Wszakże ty nie zbudujesz domu tego, ale syn twój, który wynidzie z biódr twoich, ten zbuduje dom imieniowi memu.
8:20
A tak Pan potwierdził słowo swoje, które powiedział, abowiemem ja nastał na miejsce ojca mego Dawida, a siadłem na stolicy izraelskiej, jako Pan powiedział i zbudowałem dom imieniowi Pana, Boga izraelskiego.
8:21
I postanowiłem tu miesce skrzyni, gdzie jest przymierze Pańskie, które uczynił z ojcy naszymi wywiódszy je z ziemie egiptskiej.
8:22
Tedy stanął Salomon u ołtarza Pańskiego przed wszytkim zgromadzeniem izraelskim, a podniósł ręce swoje ku niebu.
8:23
A rzekł: Panie, Boże izraelski, tobie nie jest żaden bóg podobny, ani na niebie w zgórę, ani na ziemi nisko, gdyż ty chowasz umowę, a czynisz miłosierdzie nad służebniki twemi, którzy ze wszytkiego serca swego posłuszni są tobie.
8:24
Któryś spełnił obietnicę służebnikowi twemu Dawidowi, ojcu memu, którąś mu był poślubił, abowiem to coś ty mówił usty swemi, wypełniłeś mocą swą, jako się to dziś okazuje.
8:25
Przeto teraz o Panie, Boże izraelski, racz wypełnić służebnikowi twemu Dawidowi, ojcu memu, to, coś do niego mówił temi słowy: Nigdy nie zaginie od obliczności mojej potomek narodu twego siedzący na stolicy izraelskiej, by tylko synowie twoi przestrzegali dróg swoich, chodząc przede mną jakoś i ty chodził.
8:26
A tak teraz o Boże izraelski proszę, spełni słowo twoje, któreś mówił do sługi twego Dawida, ojca mego.
8:27
Ale izali będzie mieszkał Bóg na ziemi? Gdyż ani niebo, ani wysokości jego ciebie ogarnąć nie mogą, jakoż daleko mniej ten dom, którym ja zbudował?
8:28
Ale wejźrzy na modlitwę służebnika twego i na prośbę jego o Panie, Boże mój, a wysłuchaj wołania i modlitwy, którą się ja dziś, służebnik twój, do ciebie modlę.
8:29
A niech będą otworzone oczy twoje nad tym domem w nocy i we dnie, nad miejscem, o którymeś powiedział: Tamże będzie imię twoje. A wysłuchaj modlitwę, którą ja, służebnik twój, czynię na tym miejscu.
8:30
Wysłuchaj prośby służebnika twego i ludu twego izraelskiego, który się na tym miejscu modlić będzie, a wysłuchaj go z nieba, z miejsca mieszkania twego, abyś był jemu miłościw, gdy go wysłuchasz.
8:31
Gdy człowiek zgrzeszy przeciwko bliźniemu swemu, a przywiedzie go na przysięgę, że przysięże przed ołtarzem w tym domu twoim.
8:32
Wysłuchaj go z nieba, a to uczyń sądząc sługi swoje, abyś winnego osądził oddawając mu wedle złości jego, a tego abyś okazał sprawiedliwym, który niewinny jest, obchodząc się z nim wedle jego sprawiedliwości.
8:33
Gdy lud twój izraelski porażon będzie od nieprzyjaciela, przeto iż zgrzeszył przeciwko tobie, a potym się nawróci wyznawając imię twoje, a prosząc i modląc się tobie w domu tym.
8:34
Wysłuchajże ji z nieba i odpuść grzech ludowi twemu izraelskiemu, a przywróć je do ziemie, którąś dał przodkom ich.
8:35
Gdy też niebo będzie zawarte tak, iż deszcz nie będzie, przeto że zgrzeszyli przeciw tobie. Potym gdy się modlić będą na tym miejscu wyznawając imię twoje, a odwrócą się od grzechu swego, kiedy je skarzesz.
8:36
Wysłuchaj je z nieba, a odpuść grzech sługam twoim i ludowi twemu izraelskiemu, gdy je nauczysz drogi prawej, po której chodzić mają i spuścisz deszcz na ziemię twoję, którąś dał ludowi twemu w dziedzictwo.
8:37
Gdy będzie głód na ziemi, mór susza, rdza, szarańcza i chrząscze, abo gdy nieprzyjaciel oblęże miasta ludu twojego, abo gdy będzie którekolwiek karanie i choroba.
8:38
Tedy ktokolwiek ze wszytkiego ludu twojego izraelskiego modlitwę i prośbę czynić będzie, uznawając żałość serca swego, a podnosząc ręce ku temu domowi.
8:39
Wysłuchajże go z nieba, z miejsca mieszkania twego, a odpuść mu, oddawając każdemu wedle spraw jego, ty który serce jego wiesz, abowiem ty sam znasz serca wszytkich ludzi.
8:40
Aby się ciebie bali, póki żyć będą na ziemi, którąś dał ojcom naszym.
8:41
Nad to, jeśli cudzoziemcy, którzy nie są z ludu twojego izraelskiego, przyjdą z ziemie dalekiej dla imienia twego.
8:42
Usłyszawszy jako jest wielkie imię twoje, a jako jest mocna ręka twoja i ramię twoje wyciągnione, a przyszedszy będą się modlić w domu tym.
8:43
Wysłuchajże ich z nieba, z miejsca mieszkania twego, dawając im to wszytko, o co cię prosić będą oni cudzoziemcy, aby wszyscy narodowie ziemscy poznawszy imię twoje, bali się ciebie, jako i lud twój izraelski, a iżby też doświadczyli, że wzywane jest imię twoje w tym domu, którym ja zbudował.
8:44
Gdy wynidzie lud twój na walkę przeciw nieprzyjacielowi swemu, gdziekolwiek je poślesz i będą ciebie Pana prosić obróciwszy się ku miastu, któreś obrał i ku domowi, którym ja zbudował imieniowi twemu.
8:45
Wysłuchaj z nieba modlitwę i prośbę ich, a sprawę ich weźmi w opiekę swoję.
8:46
Gdy też zgrzeszą przeciw tobie, bo nie masz żadnego człowieka, któryby nie grzeszył, a rozgniewawszy się podasz je pod moc nieprzyjacielowi, który je pojmawszy weźmie w niewolą do ziemie nieprzyjacielskiej tak daleko jako i blisko.
8:47
I tamże w onej ziemi, do której zawiedzieni są w niewolą obaczą się i nawrócą, a k temu ciebie prosić będą w ziemi tych, którzy je pojmali do więzienia, wyznawając, iż zgrzeszyli, a niesprawiedliwie i niepobożnie uczynili.
8:48
I nawrócą się do ciebie całym sercem i zupełną duszą swoją w ziemi nieprzyjaciół, do których są do więzienia pojmani, a będą się modlić tobie, obróciwszy się przeciw ziemi swej, którąś dał ojcom ich i przeciw miastu, któreś obrał i domowi, którym zbudował imieniowi twemu.
8:49
Wysłuchaj z niebieskiego mieszkania twego modlitwę i prośbę ich, a weźmi sprawę ich w opiekę swoję.
8:50
A bądź miłościw ludowi twemu, który przeciw tobie zgrzeszył i odpuść wszytki nieprawości ich, których się przeciw tobie dopuścili, a ony, do których pojmani są w niewolą, nakłoń ku miłosierdziu, aby się nad nimi zmiłowali.
8:51
Abowiem tenci jest lud i dziedzictwo twoje, któreś wywiódł z Egiptu z pośrzodku pieca żelaznego.
8:52
Abyś wyjźrzał oczyma twymi na prośby służebnika twego i na prośby ludu twego izraelskiego i wysłuchaj ich we wszytkim, o co cię wzywać będą.
8:53
Abowiemeś je ty wyłączył sobie w dziedzictwo ze wszytkich narodów ziemie, jakoś o tym powiedział przez Mojżesza, sługę twego, gdyś wywiódł ojce nasze z Egiptu o Panie, Boże.
8:54
A gdy Salomon dokończył wszytkiej onej modlitwy i prośby ku Panu, powstał od ołtarza Pańskiego, a przestał klęczeć i podnosić rąk swych ku niebu.
8:55
Ale stojąc błogosławił wszytkiemu zgromadzeniu izraelskiemu, głosem wielkim mówiąc:
8:56
Błogosławiony Pan, który dał odpoczynienie ludowi swemu izraelskiemu według wszytkiego jako powiedział, a nie opuścił żadnego słowa z onych dóbr, które obiecał przez Mojżesza, służebnika swego.
8:57
Niechajże będzie z nami Pan, Bóg nasz, jako był z ojcy naszemi, a niechaj nas nie opuszcza.
8:58
Aby nakłonił serca nasze ku sobie, żebychmy chodzili we wszytkich drogach jego, strzegąc rozkazania, wyroków i sądów jego, które przykazał ojcom naszym.
8:59
Niechajże zawżdy prośby moje, które przyjdą przed Pana, Boga naszego we dnie i w nocy, aby on przyjął sprawę służebnika swego i sprawę ludu swego izraelskiego po wszytki dni.
8:60
Żeby poznali wszyscy narodowie ziemscy, że Pan jest Bogiem, a nadeń iny nie jest.
8:61
A serce wasze niechaj będzie doskonałe z Panem, Bogiem naszem, chodząc w wyrocech jego, a chowając rozkazania jego, tak jako dnia dzisiejszego.
8:62
A tak król i wszytcy Izraelitowie sprawowali z nim ofiary przed Panem.
8:63
I sprawował Salomon ofiary spokojne Panu dwadzieścia dwa tysiąca wołów, owiec sto i dwadzieścia tysięcy, a poświęcili dom Pański, tak król jako i wszyscy Izraelitowie.
8:64
Onegoż dnia król poświęcił pół sieni, która była przed domem Pańskim i sprawował tam ofiary palone, ofiary śniedne i tłustości ofiar spokojnych, chociaż ołtarz miedziany, który był przed Panem był mały, a nie mógł na sobie odzierżeć onych ofiar palonych, śniednych i tłustości ofiar spokojnych.
8:65
Tegoż czasu ustawił Salomon święto i wszyscy Izraelczycy z nim i było wielkie zgromadzenie od granice Emat aż do rzeki egiptskiej przed Panem, Bogiem naszem, przez czternaście dni.
8:66
Potym dnia ósmego rozpuścił lud, który błogosławiwszy królowi, rozszedł się do przybytków swoich z wesołem, a z radosnem sercem, z onych wszytkich dóbr, które uczynił Pan Dawidowi, słudze swemu i ludowi swemu izraelskiemu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Szatan jest wymieniony 18 razy w Starym Testamencie, ale nigdy nie jest nazywany tam diabłem, dzieje się to dopiero w Nowym Testamencie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.
Obj 3:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić