„I tak w zapalczywym gniewie wywrę zemstę na narodach, które nie były posłuszne.”

Biblia Warszawska: Księga Micheasza 5,14

World English Bible
Księga: Ewangelia Mateusza 25:37

Tytuł oryginalny
Matthew
25:1
"Then the Kingdom of Heaven will be like ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
25:2
Five of them were foolish, and five were wise.
25:3
Those who were foolish, when they took their lamps, took no oil with them,
25:4
but the wise took oil in their vessels with their lamps.
25:5
Now while the bridegroom delayed, they all slumbered and slept.
25:6
But at midnight there was a cry, `Behold! The bridegroom is coming! Come out to meet him!`
25:7
Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
25:8
The foolish said to the wise, `Give us some of your oil, for our lamps are going out.`
25:9
But the wise answered, saying, `What if there will not be enough for us and you? You go rather to those who sell, and buy for yourselves.`
25:10
While they went away to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut.
25:11
Afterward the other virgins also came, saying, `Lord, Lord, open to us.`
25:12
But he answered, `Most assuredly I tell you, I don't know you.`
25:13
Watch therefore, for you don't know the day nor the hour in which the Son of Man is coming.
25:14
"For it is like a man, going into another country, who called his own servants, and delivered his goods to them.
25:15
To one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his own ability, and he went on his journey.
25:16
Immediately he who received the five talents went and traded with them, and made another five talents.
25:17
In like manner he also who got the two gained another two.
25:18
But he who received the one went away and dug in the earth, and hid his lord's money.
25:19
Now after a long time the lord of those servants came, and reconciled accounts with them.
25:20
He who received the five talents came and brought another five talents, saying, `Lord, you delivered to me five talents. Behold, I have gained another five talents besides them.`
25:21
His lord said to him, `Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things, I will set you over many things. Enter into the joy of your lord.`
25:22
He also who got the two talents came and said, `Lord, you delivered to me two talents. Behold, I have gained another two talents besides them.`
25:23
His lord said to him, `Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things, I will set you over many things. Enter into the joy of your lord.`
25:24
He also who had received the one talent came and said, `Lord, I knew you that you are a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you did not scatter.
25:25
I was afraid, and went away and hid your talent in the earth. Behold, you have your own.`
25:26
But his lord answered him, `You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I didn't sow, and gather where I didn't scatter.
25:27
You ought therefore to have deposited my money with the bankers, and at my coming I should have received back my own with interest.
25:28
Take away therefore the talent from him, and give it to him who has the ten talents.
25:29
For to everyone who has will be given, and he will have abundance, but from him who has not, even that which he has will be taken away.
25:30
Throw out the unprofitable servant into the outer darkness; there will be the weeping and the gnashing of teeth.`
25:31
"But when the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then will he sit on the throne of his glory.
25:32
Before him all the nations will be gathered, and he will separate them one from another, as the shepherd separates the sheep from the goats.
25:33
He will set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
25:34
Then the King will tell them on his right hand, `Come, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world;
25:35
for I was hungry, and you gave me food to eat; I was thirsty, and you gave me drink; I was a stranger, and you took me in;
25:36
naked, and you clothed me; I was sick, and you visited me; I was in prison, and you came to me.`
25:37
Then the righteous will answer him, saying, `Lord, when did we see you hungry, and feed you; or thirsty, and give you a drink?
25:38
When did we see you as a stranger, and take you in; or naked, and clothe you?
25:39
When did we see you sick, or in prison, and come to you?`
25:40
The King will answer them, `Most assuredly I tell you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me.`
25:41
Then will he say also to them on the left hand, `Depart from me, you cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels;
25:42
for I was hungry, and you didn't give me food to eat; I was thirsty, and you gave me no drink;
25:43
I was a stranger, and you didn't take me in; naked, and you didn't clothe me; sick, and in prison, and you didn't visit me.`
25:44
Then will they also answer, saying, `Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not help you?`
25:45
Then will he answer them, saying, `Most assuredly I tell you, inasmuch as you didn't do it to one of these least, you didn't do it to me.`
25:46
These will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life."

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzym 10:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W księdze Sędziów (Sdz 5:10) jest mowa o ludziach jadących na "białych oślicach".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Łuk 8:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić