„napotkał braci Ochozjasza, króla judzkiego, i zapytał: Kim wy jesteście? Odpowiedzieli: Jesteśmy braćmi Ochozjasza i przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Królewska 10,13

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 3:5

Zachęta do bogobojności

1Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, 2Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. 3Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! 4Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. 5Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! 6Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! 7Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! 8To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. 9Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! 10I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. 11Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie! 12Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.

Wartość mądrości

13Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu; 14Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. 15Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. 16W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. 17Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. 18Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. 19Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. 20Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. 21Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, 22A będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. 23Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. 24Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. 25Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, 26Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.

Wezwanie do dobroczynności

27Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. 28Nie mów do swego bliźniego: idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro - jeżeli możesz to teraz uczynić. 29Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa mieszkając z tobą! 30Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził! 31Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi, 32Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. 33Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych. 34Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. 35Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga; sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie, a ja się nimi zajmę.
V Mojż 1:17

W Chrystusie

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Obj 12:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł w Liście do Filipian użył słowa "radość" więcej niż w jakimkolwiek innym napisanym przez siebie liście. List ten pisany był w czasie pobytu Pawła w więzieniu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić