„Którzy pożerają domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw; cić odniosą cięższy sąd.”

Biblia Gdańska: Marka 12,40

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: List św. Pawła do Efezjan 2:5

Zbawienie pochodzi z łaski Bożej przez wiarę

1I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, 2W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. 3Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; 4Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, 5I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - 6I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, 7Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. 8Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 10Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

Zjednoczenie pogan i Żydów w Kościele

11Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, 12Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 13Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. 14Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, 15On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka 16I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; 17I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 18Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 19Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, 21Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, 22Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i Nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Joz 1:9

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Samuel jako małe dziecko pracował w Przybytku, jego matka przynosiła mu co roku nowy mały płaszczyk (szatę) (I Sam 2:18-19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić