„Oraz nas wychowuje, byśmy odrzucili bezbożność oraz światowe pożądania i rozsądnie, sprawiedliwie oraz pobożnie mogli żyć w obecnej epoce.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Tytusa 2,12

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 94:19

94:1
Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty, ukaż się!
94:2
Powstań, Sędzio ziemi, Oddaj pysznym to, na co zasługują!
94:3
Jak długo bezbożni, Panie, Jak długo bezbożni radować się będą?
94:4
Z pianą na ustach mówią zuchwale, Przechwalają się wszyscy złoczyńcy.
94:5
Lud twój, Panie, depczą, A dziedzictwo twoje gnębią.
94:6
Zabijają wdowę i przybysza I mordują sieroty
94:7
Mówiąc: Pan nie widzi tego. I nie zważa na to Bóg Jakuba.
94:8
Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, A wy, głupcy, kiedyż zmądrzejecie?
94:9
Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko?
94:10
Czy ten, co wychowuje narody, nie karci; On, który uczy człowieka poznania?
94:11
Pan zna myśli ludzi, Bo są marnością.
94:12
Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego,
94:13
Aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli, Aż wykopią dół bezbożnemu.
94:14
Bo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści,
94:15
Gdyż prawo musi pozostać prawem I za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca.
94:16
Któż stanie przy mnie przeciwko złośnikom, Kto ujmie się za mną przeciwko złoczyńcom?
94:17
Gdyby Pan nie był mi pomocą, Dawno leżałbym w krainie milczenia.
94:18
Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - Łaska twoja, Panie, wsparła mnie.
94:19
Pociechy twoje rozweselają duszę moją W licznych utrapieniach serca mego.
94:20
Czyż z tobą sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, Który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa?
94:21
Nastają na sprawiedliwego I krew niewinną potępiają.
94:22
Lecz Pan jest twierdzą moją I Bóg mój skałą schronienia mego.
94:23
On odpłaci im za niegodziwość, A z powodu złości wytraci ich; Wytraci ich Pan, Bóg nasz.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
Mat 1:20

W Chrystusie

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
Hebr 4:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) Bóg nadal troszczy się o potomków Ezawa (V Mojż 2:4-5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić