„A tedy objawion będzie on złośnik: którego Pan Jezus zabije duchem ust swoich i zatraci objawieniem przyszcia swego; tego,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Tesaloniczan 2,8

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 104:14

104:1
Błogosław, duszo moja, Panu! Panie, Boże mój, jesteś bardzo wielki! Przywdziałeś chwałę i majestat.
104:2
Przyodziewasz się światłością jak szatą, Niebiosa rozciągasz jak kobierzec.
104:3
Budujesz na wodach swoje górne komnaty; Czynisz obłoki rydwanem swoim, Suniesz na skrzydłach wiatru.
104:4
Czynisz wiatry posłańcami swymi, Ogień płonący sługami swymi.
104:5
Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, By się nie zachwiała na wieki wieczne.
104:6
Okryłeś ją głębią jak szatą, Wody stanęły nad górami.
104:7
Ustąpiły, gdyś je zgromił, Rozpierzchły się na głos grzmotu twego.
104:8
Podniosły się góry, Opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył.
104:9
Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, By znów nie okryły ziemi.
104:10
Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych, Płyną między górami.
104:11
Napój dają wszystkim zwierzętom polnym, Dzikie osły gaszą w nich pragnienie.
104:12
Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, Świergoce pośród gałęzi.
104:13
Zraszasz góry z górnych swych komnat, Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz.
104:14
Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła I rośliny na użytek człowieka, By dobywał chleb z ziemi
104:15
I wino, które rozwesela serce człowieka, Oliwę, od której lśni się oblicze, I chleb, co wzmacnia serce człowieka.
104:16
Obficie napojone są drzewa Pańskie, Cedry Libanu, które posadził,
104:17
Na których ptaki budują gniazda, Bocian na szczytach ich ma swój domek.
104:18
Góry wysokie są dla kozic, Skały są schronieniem świstaków.
104:19
Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, Słońce zna swój zachód.
104:20
Rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc: Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
104:21
Lwięta ryczą za łupem I domagają się żeru od Boga.
104:22
Lecz gdy słońce wzejdzie, znikają I kładą się w swych legowiskach.
104:23
Człowiek wychodzi do pracy swojej, Do pracy swej aż do wieczora.
104:24
O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!
104:25
Oto morze - wielkie i szerokie, Gdzie roi się od płazów bez liku, Małych i wielkich zwierząt.
104:26
Okręty płyną po nim; Lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał.
104:27
Wszystko to oczekuje na ciebie, Abyś im dał pokarm w swym czasie.
104:28
Gdy dajesz im, zbierają; Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem.
104:29
Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się; Gdy zabierasz im tchnienie, giną I w proch się obracają.
104:30
Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, I odnawiasz oblicze ziemi.
104:31
Niech chwała Pana trwa na wieki, Niech się raduje Pan dziełami swymi!
104:32
Gdy spojrzy na ziemię, ona drży, Gdy dotknie gór, dymią.
104:33
Będę śpiewał Panu, pókim żyw, Będę grał Bogu memu, póki jestem.
104:34
Oby mu miła była pieśń moja! Ja radować się będę w Panu!
104:35
Niech znikną grzesznicy z ziemi I niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław, duszo moja, Panu! Alleluja.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sędziowie i starsi przywódcy w Starym Testamencie często rozsądzali i decydowali o ważnych sprawach w bramie miasta - V Mojż 16:18, II Sam 15:1-6, Rut 4:1-12, V Mojż 21:18-21, V Mojż 25:7-10
Starsi w bramie miasta © Dan City Gate. Illustrated by Balage Balogh.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane...
Obj 2:26-27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić