„Bracia, wyście się stali naśladowcami Kościołów Boga, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Tesaloniczan 2,14

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga Nehemiasza 7:2

7:1
Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota, wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i Lewici.
7:2
Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Chananiego oraz Chananiasza, komendanta twierdzy, był to bowiem mąż prawy i bogobojny jak rzadko kto;
7:3
I dałem im taki rozkaz: Bram jeruzalemskich nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać, wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie; należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawiać straże, jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach.
7:4
Miasto było wprawdzie przestronne i duże, lecz ludności było w nim mało i domostwa nie były odbudowane.
7:5
Wtedy mój Bóg natchnął mnie, aby zgromadzić przedniejszych i naczelników, i lud, celem ujęcia ich w spisie rodowodów. Odkryłem przy tym księgę rodowodów pierwszych repatriantów, gdzie znalazłem taki zapis:
7:6
To są mieszkańcy okręgu judzkiego, którzy powrócili z wygnania, dokąd uprowadził ich Nebukadnesar, król babiloński, a powrócili do Jeruzalemu i Judei, każdy do swego miasta,
7:7
Przybyli zaś z Zerubabelem, Jeszuą, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mordochajaszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem i Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego jest następująca:
7:8
Synów Parosza dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch.
7:9
Synów Szefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwóch.
7:10
Synów Aracha sześciuset pięćdziesięciu dwóch.
7:11
Synów Pachat-Moaba, mianowicie synów Jeszuy i Joaba, dwa tysiące ośmiuset osiemnastu.
7:12
Synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech.
7:13
Synów Zattui ośmiuset czterdziestu pięciu.
7:14
Synów Zakkaja siedmiuset sześćdziesięciu.
7:15
Synów Binnuja sześciuset czterdziestu ośmiu.
7:16
Synów Bebaja sześciuset dwudziestu ośmiu.
7:17
Synów Azgada dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch,
7:18
Synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu siedmiu.
7:19
Synów Bigwaja dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu.
7:20
Synów Adina sześciuset pięćdziesięciu pięciu.
7:21
Synów Atera, mianowicie Hiskiasza, dziewięćdziesięciu ośmiu.
7:22
Synów Chaszuma trzystu dwudziestu ośmiu.
7:23
Synów Besaja trzystu dwudziestu czterech.
7:24
Synów Charifa stu dwunastu.
7:25
Synów Gibeona dziewięćdziesięciu pięciu.
7:26
Mężów z Betlejemu i z Netofy stu osiemdziesięciu ośmiu.
7:27
Mężów z Anatot stu dwudziestu ośmiu.
7:28
Mężów z Bet-Azmawet czterdziestu dwóch.
7:29
Mężów z Kiriat-Jearim, z Kefiry i Beerot siedmiuset czterdziestu trzech.
7:30
Mężów z Ramy i z Geby sześciuset dwudziestu jeden.
7:31
Mężów z Michmas stu dwudziestu dwóch.
7:32
Mężów z Betelu i z Ai stu dwudziestu trzech.
7:33
Mężów z Nebo, tego drugiego, pięćdziesięciu dwóch.
7:34
Synów drugiego Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech.
7:35
Synów Charima trzystu dwudziestu.
7:36
Mężów z Jerycha trzystu czterdziestu pięciu.
7:37
Mężów z Lod, Chadid i Ono siedmiuset dwudziestu jeden.
7:38
Synów Senai trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu.
7:39
Kapłanów było: synów Jedajasza, mianowicie z rodu Jeszuy, dziewięćset siedemdziesięciu trzech.
7:40
Synów Immera tysiąc pięćdziesięciu dwóch.
7:41
Synów Paszchura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu.
7:42
Synów Charima tysiąc siedemnastu.
7:43
Lewitów było: synów Jeszuy, z synów Kadmiela, z synów Binnuja i Hodawiasza siedemdziesięciu czterech.
7:44
Śpiewaków było: synów Asafa stu czterdziestu ośmiu.
7:45
Odźwiernych było: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobajasza stu trzydziestu ośmiu.
7:46
Niewolnicy świątynni to: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota,
7:47
Synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona,
7:48
Synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Szalmajasza,
7:49
Synowie Chanana, synowie Giddela, synowie Gachara,
7:50
Synowie Reajasza, synowie Resina, synowie Nekody,
7:51
Synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha,
7:52
Synowie Besaja, synowie Meunitów, synowie Nefisytów,
7:53
Synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura,
7:54
Synowie Baslita, synowie Mechidy, synowie Charszy,
7:55
Synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Tamacha,
7:56
Synowie Nesjacha, synowie Chatify.
7:57
Potomkowie niewolników Salomona to: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy,
7:58
Synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela,
7:59
Synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pochereta-Hassebaima i synowie Amona.
7:60
Wszystkich niewolników świątynnych i potomków niewolników Salomona było trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.
7:61
A to są repatrianci z Tel-Melach, z Tel-Charsza, z Kerub-Addon i z Immer, którzy nie mogli dowieść, że ich rody oraz potomkowie są izraelskiego pochodzenia:
7:62
Synowie Delajasza, synowie Tobiasza i synowie Nekody, w liczbie sześciuset czterdziestu dwóch.
7:63
Z kapłanów zaś synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadczyka i przyjął ich imię.
7:64
Poszukiwali oni swojego rodowodu, lecz go nie znaleźli, więc jako nieczyści zostali usunięci od sprawowania kapłaństwa
7:65
I namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów.
7:66
Całe to zgromadzenie pospołu liczyło czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób,
7:67
Nie licząc ich niewolników i niewolnic, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem osób. Mieli także dwustu czterdziestu pięciu śpiewaków i śpiewaczek.
7:68
Koni mieli siedemset trzydzieści sześć, mułów dwieście czterdzieści trzy, wielbłądów czterysta trzydzieści pięć, osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.
7:69
Niektórzy z naczelników rodów złożyli dary na rzecz służby Bożej: Namiestnik złożył do skarbca tysiąc drachm w złocie, pięćdziesiąt czasz i pięćset trzydzieści szat kapłańskich,
7:70
A niektórzy z naczelników rodów złożyli do skarbca na rzecz służby Bożej dwadzieścia tysięcy drachm w złocie i dwa tysiące dwieście min srebra.
7:71
A to, co złożyła pozostała ludność, wyniosło dwadzieścia tysięcy drachm w złocie i dwa tysiące min srebra oraz sześćdziesiąt siedem szat kapłańskich.
7:72
Kapłani, Lewici i część ludu osiedlili się w Jeruzalemie, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni i pozostały Izrael w swoich miastach. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, synowie izraelscy byli już w swoich miastach.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; Nie bój się więc i nie trwóż się!
V Mojż 31:8

W Chrystusie

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
Fil 3:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Hiob był tak zamożny że w pewnym okresie miał naraz aż 7000, owiec 3000 wielbłądów, 500 wołów i 500 oślic (Job 1,3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić