„Znaleźli mnie strażnicy, którzy obchodzili miasto; pobili mnie i zranili, strażnicy murów zabrali mi zasłonę.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Pieśń nad pieśniami 5,7

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 27:45

Jezus przed Piłatem

1A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. 2Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi.

Śmierć Judasza

3Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym 4I rzekł: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz swego. 5Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. 6A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. 7Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. 8Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego Polem Krwi. 9Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu. 10I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan.

Jezus u Piłata

11I stawiono Jezusa przed namiestnika, i zapytał go namiestnik: Czy Ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział: Ty sam to mówisz. 12A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. 13Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? 14Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. 15A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. 16I mieli wówczas osławionego więźnia, zwanego Barabasz. 17Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: Którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? 18Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. 19A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. 20Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa aby stracono. 21A namiestnik, odpowiadając, rzekł im: Jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza. 22Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany! 23Ten zaś rzekł: Cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany! 24A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. 25A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze. 26Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie.

Ukrzyżowanie Jezusa

27Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. 28I zdjęli z niego szaty, i przyodziali go w płaszcz szkarłatny. 29I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski! 30I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. 31A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego, i odprowadzili go na ukrzyżowanie. 32A wychodząc, spotkali człowieka, Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, aby niósł krzyż jego. 33A gdy przyszli na miejsce, zwane Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki, 34Dali mu do picia wino zmieszane z żółcią; i skosztował je, ale nie chciał pić. 35A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy, 36Po czym usiedli i pilnowali go tam. 37I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, król żydowski. 38Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. 39A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi, 40I mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża. 41Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: 42Innych ratował, a siebie samego ratować nie może, jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego. 43Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym. 44Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa

45A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. 46A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 47Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten Eliasza woła. 48I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. 49A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. 50Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 51I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, 52I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; 53I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu. 54A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym. 55A było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały; przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały mu. 56Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.

Pogrzeb Jezusa

57A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. 58Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. 59A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło, 60I złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień, i odszedł. 61A była tam Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu. 62Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, 63Mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę. 64Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. 65Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. 66Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz ty Nie bój się, sługo mój, Jakubie, i nie trwóż się, Izraelu, bo oto Ja wybawię cię choćby z daleka, a twoich potomków z ziemi ich niewoli. I Jakub powróci, i będzie miał spokój, i będzie bezpieczny, a nikt go nie zatrwoży.
Jer 46:27

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pomimo tego iż Lea i Rachela były obie żonami Jakuba, Lea musiała "kupić" noc z jej mężem od Racheli za mandragory które przyniósł jej syn (I Mojż 30:14-16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić