„O aniołach wprawdzie powiedziano: On czyni swoich aniołów wiatrami, a swoje sługi płomieniem ognia,”

Biblia Przekład Toruński: List do Hebrajczyków 1,7

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 27:3

27:1
A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić.
27:2
Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi.
27:3
Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym
27:4
I rzekł: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz swego.
27:5
Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się.
27:6
A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew.
27:7
Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców.
27:8
Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego Polem Krwi.
27:9
Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu.
27:10
I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan.
27:11
I stawiono Jezusa przed namiestnika, i zapytał go namiestnik: Czy Ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział: Ty sam to mówisz.
27:12
A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
27:13
Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie?
27:14
Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił.
27:15
A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli.
27:16
I mieli wówczas osławionego więźnia, zwanego Barabasz.
27:17
Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: Którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem?
27:18
Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali.
27:19
A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam.
27:20
Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa aby stracono.
27:21
A namiestnik, odpowiadając, rzekł im: Jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza.
27:22
Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany!
27:23
Ten zaś rzekł: Cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany!
27:24
A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz.
27:25
A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze.
27:26
Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie.
27:27
Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział.
27:28
I zdjęli z niego szaty, i przyodziali go w płaszcz szkarłatny.
27:29
I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!
27:30
I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie.
27:31
A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego, i odprowadzili go na ukrzyżowanie.
27:32
A wychodząc, spotkali człowieka, Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
27:33
A gdy przyszli na miejsce, zwane Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki,
27:34
Dali mu do picia wino zmieszane z żółcią; i skosztował je, ale nie chciał pić.
27:35
A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy,
27:36
Po czym usiedli i pilnowali go tam.
27:37
I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, król żydowski.
27:38
Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
27:39
A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi,
27:40
I mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża.
27:41
Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili:
27:42
Innych ratował, a siebie samego ratować nie może, jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego.
27:43
Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym.
27:44
Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani.
27:45
A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię.
27:46
A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
27:47
Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten Eliasza woła.
27:48
I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić.
27:49
A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować.
27:50
Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
27:51
I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały,
27:52
I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych;
27:53
I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu.
27:54
A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym.
27:55
A było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały; przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały mu.
27:56
Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
27:57
A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa.
27:58
Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać.
27:59
A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło,
27:60
I złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień, i odszedł.
27:61
A była tam Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu.
27:62
Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze,
27:63
Mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę.
27:64
Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze.
27:65
Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie.
27:66
Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
I Jan 2:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Achab zbudował dom z kości słoniowej (I Król 22:39).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny.
Przyp 29:25


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić