„Ale wiernyć jest Pan, który utwierdzi was i zachowa od złego.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,3

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 20:29

20:1
Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy.
20:2
Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy.
20:3
I wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie,
20:4
Więc rzekł do nich: Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę,
20:5
I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo.
20:6
A wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie?
20:7
Oni na to: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy.
20:8
A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych.
20:9
Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze.
20:10
A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze.
20:11
Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi,
20:12
Mówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał.
20:13
A on odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara?
20:14
Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie.
20:15
Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?
20:16
Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
20:17
A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął dwunastu na osobność i w drodze rzekł do nich:
20:18
Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą go na śmierć.
20:19
I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych.
20:20
Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś.
20:21
A On jej rzekł: Czego chcesz? Rzecze mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w Królestwie twoim.
20:22
A Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja pić będę? Mówią mu: Możemy.
20:23
Mówi im: Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy - nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane.
20:24
A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci.
20:25
Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie.
20:26
Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym.
20:27
I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym.
20:28
Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.
20:29
I gdy On wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu.
20:30
A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida!
20:31
A lud gromił ich, aby milczeli; oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida!
20:32
I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił?
20:33
Mówią do niego: Panie, aby otworzyły się oczy nasze!
20:34
Ulitował się tedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli, i poszli za nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości ...
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Józef odsyłał z powrotem swoich braci z Egiptu do swojego ojca powiedział im "Nie kłóćcie się w drodze!" (I Mojż 45:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
Ps 57:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić