„Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Tytusa 1,4

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Marka 3:1

3:1
I wstąpił znowu do synagogi; a był tam człowiek z uschłą ręką.
3:2
I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć.
3:3
Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek.
3:4
A do nich rzekł: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy zabić? A oni milczeli.
3:5
I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi: Wyciągnij rękę! I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu.
3:6
A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z herodianami, jak by go zgładzić.
3:7
A Jezus z uczniami swoimi odszedł nad morze; i wielki tłum ludu szedł za nim z Galilei i z Judei,
3:8
I z Jerozolimy, i z Idumei, i zza Jordanu, i z okolic Tyru i Sydonu; wielki tłum, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszedł do niego.
3:9
I powiedział uczniom swoim, aby mieli przygotowaną dla niego łódkę, ze względu na lud, który na niego napierał.
3:10
Albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć.
3:11
A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży.
3:12
A On przykazał im surowo, aby go nie ujawniały.
3:13
I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego.
3:14
I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii,
3:15
I żeby mieli moc wypędzać demony.
3:16
Powołał ich więc dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr,
3:17
Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu,
3:18
I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka,
3:19
I Judasza Iskariotę, tego, który go wydał.
3:20
I poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba.
3:21
A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów.
3:22
A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony.
3:23
I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wypędzać?
3:24
Jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać.
3:25
A jeśliby dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.
3:26
I jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec.
3:27
Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi.
3:28
Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli.
3:29
Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.
3:30
Bo mówili: Ma ducha nieczystego.
3:31
Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać.
3:32
A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię.
3:33
I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi?
3:34
I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
3:35
Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie
Rzym 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy apostoł Filip spotkał Etiopskiego eunucha, ten czytał na głos Księgę Izajasza (Dz 8:30). Zaraz po tym w niekrótkim czasie ów Enunuch narodził się na nowo (Dz 8:34-39).
Filip i Eunuch

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić