„A tak którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Rzymian 8,8

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 2:36

Narodzenie Jezusa

1I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. 2Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. 3Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. 4Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, 5Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. 6I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. 7I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 8A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. 9I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. 10I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, 11Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. 12A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. 13I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: 14Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. 15A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. 16I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. 17A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. 18I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. 19Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. 20I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. 21A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło.

Poświęcenie Jezusa w świątyni

22A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, 23Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, 24I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.

Błogosławieństwo Symeona

25A był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. 26Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. 27Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, 28On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: 29Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, 30Gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, 31Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: 32Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego. 33A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. 34I błogosławił im Symeon, i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, 35I aby były ujawnione myśli wielu serc; także twoją własną duszę przeniknie miecz.

Błogosławieństwo prorokini Anny

36I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego. 37I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. 38I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy.

Dzieciństwo Jezusa

39A gdy wykonali wszystko według zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu. 40A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim. 41A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. 43A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice, 44A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. 45I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. 46A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wpośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. 47A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. 48I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy ciebie. 49I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę? 50Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. 51I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. 52Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego.
I Mojż 26:24

W Chrystusie

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid po pokonaniu Goliata trzymał jego zbroję w swoim namiocie (I Sam 17,54).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić