„Mów, proszę, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Rodzaju 12,13

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Jana 5:6

5:1
Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy.
5:2
A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć krużganków.
5:3
W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody.
5:4
Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty.
5:5
A był tam pewien człowiek, który chorował od trzydziestu ośmiu lat.
5:6
I gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: Chcesz być zdrowy?
5:7
Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi.
5:8
Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź.
5:9
I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat.
5:10
Toteż mówili Żydzi do uzdrowionego: Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża.
5:11
On zaś odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: Weź łoże swoje i chodź.
5:12
Pytali go: Cóż to za człowiek, co ci powiedział: Weź je i chodź?
5:13
A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu.
5:14
Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.
5:15
Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
5:16
I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat.
5:17
A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam.
5:18
Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.
5:19
Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.
5:20
Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili.
5:21
Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.
5:22
Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,
5:23
Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.
5:24
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.
5:25
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą.
5:26
Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.
5:27
I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.
5:28
Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
5:29
I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
5:30
Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.
5:31
Jeżelibym Ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarogodne.
5:32
Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo, i wiem, że świadectwo, które On o mnie wydaje, jest wiarogodne.
5:33
Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.
5:34
Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni.
5:35
On był światłem gorejącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem.
5:36
Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana; dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał.
5:37
A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście,
5:38
Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał.
5:39
Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;
5:40
Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.
5:41
Nie przyjmuję chwały od ludzi,
5:42
Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej.
5:43
Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.
5:44
Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?
5:45
Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję.
5:46
Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał.
5:47
A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy na kilka godzin przed ukrzyżowaniem Jezus modlił się w Ogrodzie Getsemani, przechodził tak ekstremalny stres że jego pot był jak "gigantyczne krople krwi spadające na ziemię" (Łuk 22:44). Medyczną nazwą tego stanu jest "Hematidroza". (Tylko Ewangelista Łukasz jako lekarz wspomina o tym co działo się z Jezusem).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.
Iz 43:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić