„Rzekł, mówię, Jeremijasz prorok: Amen, niech tak uczyni Pan; niech utwierdzi Pan słowa twoje, któreś prorokował o przywróceniu z Babilonu na to miejsce naczynia domu Pańskiego, i wszystkich, którzy są zaprowadzeni w niewolę.”

Biblia Gdańska (1632): Jeremijasz 28,6

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Mojżeszowa 25:11

25:1
Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura.
25:2
Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha.
25:3
A Jokszan zrodził Szebę i Dedana; synami Dedana byli: Aszuryci, Letuszyci i Leummici.
25:4
Synami Midiana zaś byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Elda. Wszyscy oni byli potomkami Ketury.
25:5
Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie.
25:6
A synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego na wschód, do kraju wschodniego.
25:7
A Abraham dożył stu siedemdziesięciu pięciu lat.
25:8
I opadł z sił, i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich.
25:9
I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre,
25:10
Na polu, które kupił Abraham od Chetytów. Tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego.
25:11
Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Izaak zamieszkał przy studni zwanej Studnią Żyjącego, który mnie widzi.
25:12
Takie są dzieje rodu Ismaela, syna Abrahama, którego urodziła Abrahamowi Hagar, Egipcjanka, niewolnica Sary.
25:13
A te są imiona synów Ismaela, według których nazwane są ich rody: Pierworodnym Ismaela był Nebajot, po nim Kedar, Adbeel, Miwsam,
25:14
Miszma, Duma, Massa,
25:15
Hadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma.
25:16
To są synowie Ismaela i takie są nazwy ich zagród i koczowisk, dwunastu książąt plemion ich.
25:17
A Ismael dożył stu trzydziestu siedmiu lat. Potem opadł z sił i umarł, i został przyłączony do przodków swoich.
25:18
Mieszkali oni od Chawili aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu na drodze do Aszszuru. Osiadł on tam na przekór wszystkim pobratymcom swoim.
25:19
A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama: Abraham zrodził Izaaka.
25:20
Izaak miał czterdzieści lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana, Aramejczyka.
25:21
Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła.
25:22
A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana.
25:23
A Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu.
25:24
A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta.
25:25
I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go Ezaw.
25:26
Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa; i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził.
25:27
A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach.
25:28
Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba.
25:29
Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola.
25:30
Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: Daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom.
25:31
Na to rzekł Jakub: Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje.
25:32
A Ezaw rzekł: Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo?
25:33
Jakub rzekł: Przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi.
25:34
Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Rodzaju nigdy nie mówiła o tym że Adam i Ewa zjedli jabłko, mówi ona że zjedli owoc.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan podnosi pokornych, Bezbożnych do ziemi poniża.
Ps 147:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić