„Gdy się tedy ta wieść wszczęła, zbieżało się mnóstwo ludzi i zstało się w nich zamieszanie, że każdy słyszał własnym swym językiem ony mówiące.”

Biblia Brzeska: Dzieje Apostolskie 2,6

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Mojżeszowa 10:14

10:1
Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie.
10:2
Synami Jafeta są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.
10:3
Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
10:4
Synami Jawana są: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim.
10:5
Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich.
10:6
Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
10:7
Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. Synami Raemy są: Szeba i Dedan.
10:8
A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
10:9
Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod.
10:10
A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear.
10:11
Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowot-Ir, i Kalach
10:12
Oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach.
10:13
A Misraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
10:14
Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
10:15
Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,
10:16
Nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,
10:17
Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
10:18
Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków.
10:19
Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.
10:20
To są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów.
10:21
Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie.
10:22
Synami Sema są: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram.
10:23
Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Masz.
10:24
Arpachszad zaś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
10:25
A Heberowi urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan.
10:26
A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
10:27
Hadorama, Uzala, Diklę,
10:28
Obala, Abimaela, Sabę,
10:29
Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.
10:30
A siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich.
10:31
To są synowie Sema według ich plemion, języków, krajów i narodów.
10:32
To są plemiona synów Noego według rodów ich w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niej król: Nie bój się. Lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi.
I Sam 28:13

W Chrystusie

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze Powtórzonego Prawa (III Mojż 15:18) znaleźć możemy zapis o tym że po stosunku męża z żoną, powinni oni umyć swoje ciała i będą nieczyści aż do wieczora (zobacz także: II Mojż 19:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Łuk 11:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić