„Wejzry mój Panie, a obacz któremuś tak uczynił. Niewiasty izali jedzą owoce swoje i maluczkie swoje, którzy nie są więczszy jedno na piądź? Kapłan i prorok pobici są w świętym miejscu Pańskim?”

Biblia Brzeska: Treny 2,20

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 9:40

9:1
A tak wszyscy Izraelici byli wciągnięci do rodowodów, te zaś wpisane były do księgi królów izraelskich. A Judejczycy zostali uprowadzeni do niewoli do Babilonu z powodu swojej niewierności.
9:2
Pierwszymi mieszkańcami, którzy osiedli w dziedzicznych swoich włościach w swoich miastach, byli zwyczajni Izraelici, kapłani, Lewici i służba świątynna.
9:3
W Jeruzalemie mieszkali z Judejczyków, Beniaminitów, Efraimitów i Manassesytów następujący:
9:4
Uttaj, syn Ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, jednego z synów Peresa, syna Judy.
9:5
Spośród Szilonitów pierworodny Asajasz i jego synowie.
9:6
Spośród Zerachitów Jeuel i sześciuset dziewięćdziesięciu ich braci.
9:7
Spośród Beniaminitów Sallu, syn Meszullama, syna Hodawiasza, syna Hassenuy,
9:8
Jibnejasz, syn Jerochama, Ela, syn Uzzjego, syna Mikriego, Meszullam, syn Szefatiasza, syna Reguela, syna Jibniasza.
9:9
Ich braci według ich rodowodów było dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu; wszystko to byli mężowie, naczelnicy w ojcowskich swoich rodach.
9:10
Z kapłanów: Jedajasz, Jehojarib, Jachin,
9:11
Azariasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, zwierzchnik świątyni Bożej,
9:12
Adajasz, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkiasza, i Maasaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna Meszullama, syna Meszillemita, syna Immera.
9:13
Ich braci, naczelników w swoich ojcowskich rodach: było tysiąc siedmiuset sześćdzięciu, niezwykle dzielnych w sprawowaniu służby w świątyni Bożej.
9:14
Z Lewitów: Szemajasz, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza z potomków Merariego.
9:15
Bakbakar, Cheresz, Galal, Mattaniasz, syn Michy, syna Zikriego, syna Asafa,
9:16
Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna, i Berechiasz, syn Asy, syna Elkany, mieszkający w zagrodach Netofatyjczyków.
9:17
Odźwiernymi byli: Szallum, Akkub, Talmon, Achiman i ich bracia, a ich naczelnikiem był Szallum,
9:18
I dotąd jeszcze jest w bramie królewskiej od strony wschodniej. Ci byli odźwiernymi w pocztach Lewitów.
9:19
Szallum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i jego bracia z rodu Korachitów sprawowali służbę stróżów progów Namiotu, jak niegdyś ich ojcowie byli postawieni nad obozem Pana jako stróże wejścia doń.
9:20
Dawniej księciem nad nimi był Pinechas, syn Eleazara - Pan niech będzie z nim! -
9:21
Odźwiernymi u wejścia do Namiotu Zgromadzenia był Zachariasz, syn Meszelemiasza.
9:22
Wszystkich przeznaczonych na odźwiernych w bramach było dwustu dwunastu. Do rodowodów byli wprawdzie wciągnięci w swoich zagrodach, lecz ustanowił ich na tym stanowisku Dawid i jasnowidz Samuel,
9:23
Aby oni i ich synowie stróżowali przy bramach świątyni Pana, to jest Namiotu Zgromadzenia;
9:24
Odźwierni byli z czterech stron: ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa.
9:25
Ich bracia zaś przebywający w swoich zagrodach mieli przychodzić w oznaczonym czasie na okresy siedmiodniowe, aby z nimi pełnić służbę,
9:26
Gdyż ci czterej główni odźwierni, którzy byli Lewitami, byli stale na stanowisku, jako postawieni nad komorami i skarbcami świątyni Bożej.
9:27
Nawet w nocy przebywali wokół świątyni, gdyż im zlecono stróżowanie, oni też mieli otwierać bramy co poranek.
9:28
Niektórym z nich zlecono opiekę nad przyborami do służby Bożej; w określonej ilości mieli je wynosić i wnosić.
9:29
Niektórzy z nich byli ustanowieni nad przyborami i nad wszystkimi naczyniami świętymi, i nad mąką, i winem, i oliwą, i kadzidłem, i wonnościami.
9:30
Niektórzy z synów kapłańskich przygotowywali mieszanki z wonności.
9:31
Mattitiasz, z grona Lewitów, pierworodny Szalluma Korachity, miał nadzór nad sporządzaniem ciast ofiarnych.
9:32
Spośród Kehatytów, ich braci, mieli niektórzy polecenie układać w sabat chleby pokładne.
9:33
A to byli śpiewacy, naczelnicy rodów lewickich, pomieszczeni w komorach przyświątynnych, wolni od innych zajęć, gdyż dniem i nocą byli na stanowiskach...
9:34
A to byli naczelnicy rodów lewickich według głównych swoich rodzin i ci mieszkali w Jeruzalemie...
9:35
W Gibeonie mieszkał Jeiel, ojciec Gibeona, a żona jego miała na imię Maaka.
9:36
Jego pierworodnym synem był Abdon, następnymi zaś Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,
9:37
Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot.
9:38
Miklot zrodził Szimeę; także oni mieszkali naprzeciw swoich współplemieńców w Jeruzalemie, wraz ze swoimi współplemieńcami.
9:39
Ner zrodził Kisza, Kisz zaś Saula, a Saul zrodził Jehonatana, Malkissuę, Abinadaba i Eszbaala.
9:40
Synem Jehonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś zrodził Michę.
9:41
Synami Michy byli: Piton, Melek, Tachrea i Achaz.
9:42
Achaz zrodził Jaarę, a Jaara Alemeta, Azmaweta i Zimriego, Zimri zaś zrodził Mosę.
9:43
Mosa zrodził Bineę. Jego synem był Refajasz, ten zrodził Elasę, a ten Asela.
9:44
Asel miał sześciu synów, którzy nazywali się: Azrikam, Bokru, Ismael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
I Jan 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Adam przemawia przez 3 wersety w Biblii: (I Mojż 2:23, I Mojż 3:10, I Mojż 3:12). Ewa przemawia w 4 wersetach: (I Mojż 3:3, I Mojż 3:13, I Mojż 4:1, I Mojż 4:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.
Malachiasz 3:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić