„Niektórzy wprawdzie z powodu zazdrości i kłótni, a niektórzy natomiast z powodu dobrej woli głoszą Chrystusa.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filipian 1,15

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 7:12

7:1
Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, ci czterej.
7:2
Synami Toli byli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmai, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, rycerze waleczni, według swoich ojcowskich rodów; w czasach Dawida liczba ich wynosiła dwadzieścia dwa tysiące sześćset.
7:3
Synami Uzzjego byli: Izrachiasz, a synami Izrachiasza Michael, Obadiasz, Joel, Jiszsziasz; wszystkich pięciu było naczelnikami.
7:4
Do nich należały według ich ojcowskich rodów zbrojne oddziały bojowe liczące trzydzieści sześć tysięcy, gdyż wiele tam było kobiet i dzieci.
7:5
A ich bracia we wszystkich rodach Issachara to rycerze waleczni, w liczbie osiemdziesięciu siedmiu tysięcy, wszyscy wciągnięci do rodowodów.
7:6
Synami Beniamina byli: Bela, Beker i Jediael, ci trzej.
7:7
Synami Beli byli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, tych pięciu naczelników ojcowskich rodów, rycerze waleczni, wciągnięci do rodowodów w liczbie dwudziestu dwóch tysięcy i trzydziestu czterech.
7:8
Synami Bekera byli: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alemet; wszyscy ci byli synami Bekera,
7:9
Wciągnięci do rodowodów jako naczelnicy swoich ojcowskich rodów, rycerze waleczni, w liczbie dwudziestu tysięcy dwustu.
7:10
Synami Jediaela byli: Bilchan, a synami Bilchana Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
7:11
Wszyscy oni byli synami Jediaela, naczelnicy ojcowskich rodów, rycerze waleczni, w liczbie siedemnastu tysięcy dwustu wyruszających w zastępie do boju.
7:12
Szuppim i Chuppim byli synami Ira, Chuszim był synem Achera.
7:13
Synami Naftaliego byli: Jachasjel, Guni, Jeser, Szallum, potomkowie Bilhy.
7:14
Synami Manassesa byli: Asriel, którego urodziła jego nałożnica, Aramejka; urodziła też Machira, ojca Gileada.
7:15
Machir wybrał żony dla Chuppima i Szuppima, a jego siostra miała na imię Maaka. Drugi syn nazywał się Selofchad, a Selofchad miał tylko córki.
7:16
Maaka, żona Machira, urodziła syna i dała mu na imię Peresz, jego brat zaś nazywał się Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem.
7:17
Synem Ulama był Bedan. To są synowie Gileada, syna Machira, syna Manassesa.
7:18
Jego siostra Hammoleket urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę.
7:19
Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.
7:20
Synami Efraima byli: Szutelach, jego synem był Bered, jego synem Tachat, jego synem Eleada, jego synem Tachat,
7:21
Jego synem był Zabad, jego synem Szutelach, jego synami Ezer i Elead. Lecz zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tej ziemi, gdyż tamci wyruszyli tam, aby zająć ich stada.
7:22
Efraim, ich ojciec, opłakiwał ich przez długi czas i wtedy przychodzili jego bracia, aby go pocieszać.
7:23
Następnie zbliżył się do swojej żony i ta poczęła, i urodziła syna, i nadał mu imię Beria, ponieważ to stało się nieszczęściem w jego domu.
7:24
Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron dolne i górne oraz Uzen-Szeera.
7:25
Jego synem zaś był Refach, a jego synem Reszef, jego synem Telach, jego synem Tachan,
7:26
Jego synem Laedan, jego synem Ammihud, jego synem Eliszama.
7:27
Jego synem był Non, jego synem Jehoszua.
7:28
Ich dziedziczną posiadłością i siedzibą było Betel z jego miasteczkami, w kierunku wschodnim Naaran a w kierunku zachodnim Gezer z jego miasteczkami, Sychem z jego miasteczkami aż do Ajja z jej miasteczkami.
7:29
W kierunku siedzib Manassesytów Bet-Szean z jego miasteczkami, Taanak z jego miasteczkami, Megiddo z jego miasteczkami i Dor z jego miasteczkami. W nich mieszkali potomkowie Józefa, syna Izraela.
7:30
Synami Asera byli: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria ich siostra Serach.
7:31
Synami Berii byli: Cheber i Malkiel. Ten był ojcem Birzawita.
7:32
Cheber zrodził Jafleta, Szomera, Chotama i ich siostrę Szuę.
7:33
Synami Jafleta byli: Pasach, Bimhal i Aszwat; ci byli synami Jafleta.
7:34
Synami Szomera byli: Achi, Rohega, Jechubba i Aram,
7:35
Synami brata jego Chelema byli: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.
7:36
Synami Sofacha byli: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra;
7:37
Beser, Hod, Szamma, Szilsza, Jitran i Beera.
7:38
Synami Jetera byli: Jefunne, Pispa i Ara.
7:39
Synami Ulli byli: Arach, Channiel i Risja.
7:40
Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy ojcowskich rodów, wyborowi waleczni rycerze, czołowi książęta, wciągnięci do rodowodów jako zastęp bojowy liczyli dwadzieścia sześć tysięcy mężów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.
Iz 41:14

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienionych jest 8 rodzai broni używanych do walki wręcz: Topór, Łuk i strzały, Maczuga, Sztylet, Buława, Proca, Włócznia, Miecz.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić