„Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List św. Jana 4,4

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 6:33

6:1
Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat i Merari.
6:2
A to są imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei.
6:3
Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.
6:4
Synami Merariego byli Machli i Muszi. A to są rody Lewiego według ich pochodzenia:
6:5
Gerszom miał syna Libniego, jego synem był Jachat, jego synem Zimma.
6:6
Jego synem był Joach, jego synem Iddo, jego synem Zerach, jego synem Jeatraj.
6:7
Synami Kehata byli: Amminadab, jego synem Korach, jego synem Assir.
6:8
Jego synem Elkana, jego synem Ebiasaf, jego synem Assir,
6:9
Jego synem Tachat, jego synem Uriel, jego synem Uzzjasz, jego synem Saul.
6:10
Synami Elkany byli Amasaj i Achimot.
6:11
Jego synem Elkana, jego synem Sofaj, jego synem Nachat.
6:12
Jego synem Eliab, jego synem Jerocham, jego synem Elkana.
6:13
Synami Samuela byli: pierworodny Joel, drugi Abiasz.
6:14
Synami Merariego byli: Machli, jego syn Libni, jego syn Szimei i jego syn Uzza.
6:15
Synem Uzzy był Szimea, synem Szimei Chaggiasz, synem Chaggiasza Asajasz.
6:16
A to są ci, których Dawid ustanowił do prowadzenia śpiewu w świątyni Pana, odkąd znalazła tam pomieszczenie Skrzynia.
6:17
Odbywali oni służbę przez śpiew przed przybytkiem Namiotu Zgromadzenia aż do czasu wybudowania przez Salomona świątyni Pana w Jeruzalemie, stawali zaś do swojej służby zgodnie z ustanowionym dla nich porządkiem.
6:18
Stawali oni do służby wraz ze swoimi synami spośród synów Kehata: śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela,
6:19
Syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,
6:20
Syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja;
6:21
Syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza,
6:22
Syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha,
6:23
Syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
6:24
Brat jego Asaf stał po jego prawej stronie, Asaf zaś był synem Berechiasza, syna Szimejego,
6:25
Syna Michaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza,
6:26
Syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza.
6:27
Syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego,
6:28
Syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.
6:29
Po lewej stronie stawali ich bracia, synowie Merariego: Etan, syn Kisziego, który był synem Abdiego, syna Mallucha.
6:30
Ten był synem Chaszabiasza, syna Amasjasza, syna Chilkiasza.
6:31
Syna Amsjego, syna Baniego, syna Szemera,
6:32
Syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
6:33
Ich bracia, Lewici, byli przeznaczeni do wszelkiej posługi w przybytku domu Bożego.
6:34
Aaron zaś i jego synowie spalali ofiary na ołtarzu całopalenia i na ołfarzu ofiar kadzidlanych, pełniąc wszelką służbę w miejscu najświętszym i dokonując przebłagania za Izraela, zgodnie ze wszystkim, co nakazał Mojżesz, sługa Boży.
6:35
A to są synowie Aarona: jego synem Eleazar, jego synem Pinechas, jego synem Abiszua,
6:36
Jego synem Bukki, jego synem Uzzi, jego synem Zerachiasz,
6:37
Jego synem Merajot, jego synem Amariasz, jego synem Achitub.
6:38
Jego synem Sadok, jego synem Achimaas.
6:39
A to są ich siedziby według ich obozowisk w obrębie ich granic: synom Aarona z rodziny Kehatytów, gdyż tym przypadł ten los,
6:40
Dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z okolicznymi pastwiskami.
6:41
Lecz pole tego miasta i jego sioła dali Kalebowi, synowi Jefunnego.
6:42
Synom Aarona dano także miasta schronienia: Hebron, Libnę wraz z jej pastwiskami, Jattir, Esztemoa wraz z jego pastwiskami,
6:43
Chillez wraz z jego pastwiskami, Debir wraz z jego pastwiskami,
6:44
Aszan wraz z jego pastwiskami i Bet-Szemesz wraz z jego pastwiskami.
6:45
Od plemienia Beniamina zaś: Gebę wraz z jej pastwiskami, Alemet wraz z jego pastwistami i Anatot wraz z jego pastwiskami; wszystkich miast dla ich rodzin było trzynaście.
6:46
Pozostałym synom Kehata według ich rodów przypadło przez los od plemienia Efraima, od plemienia Dana i od połowy plemienia Manassesa dziesięć miast.
6:47
Synom Gerszoma według ich rodów przypadło od plemienia Issachara, od plemienia Asera, od plemienia Naftaliego i od plemienia Manassesa w Baszanie trzynaście miast.
6:48
Synom Merariego według ich rodów przypadło przez los od plemienia Rubena, od plemienia Gada i od plemienia Zebulona dwanaście miast.
6:49
Dali tedy synowie izraelscy Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami.
6:50
Dali przez los od plemienia Judy, od plemienia Symeona i od plemienia Beniamina te miasta wymienione według ich nazw.
6:51
Niektórym z rodzin Kehatytów zostały nadane miasta ich okręgu od plemienia Efraima.
6:52
Dali im oni jako miasta schronienia: Sychem wraz z jego pastwiskami na pogórzu efraimskim, Gezer wraz z jego pastwiskami,
6:53
Jokmean wraz z jego pastwiskami, Bet-Choron wraz z jego pastwiskami,
6:54
Ajjalon wraz z jego pastwiskami i Gat-Rimmon wraz z jego pastwiskami.
6:55
Pozostałym zaś rodzinom synów Kehata przypadły od połowy plemienia Manassesa Aner wraz z jego pastwiskami i Bileam wraz z jego pastwiskami.
6:56
Synom Gerszoma według jego rodu dano od połowy plemienia Manassesa Golan w Baszanie wraz z jego pastwiskami i Asztarot wraz z jego pastwiskami,
6:57
Od plemienia zaś Issachara: Kedesz wraz z jego pastwiskami, Dobrat wraz z jego pastwiskami,
6:58
Ramot wraz z jego pastwistami i Anem wraz z jego pastwiskami.
6:59
Od plemienia Asera: Maszal wraz z jego pastwiskami, Abdon wraz z jego pastwiskami,
6:60
Chukok wraz z jego pastwiskami i Rechob wraz z jego pastwiskami.
6:61
Od plemienia Naftaliego: Kedesz w Galilei wraz z jego pastwiskami, Chammon wraz z jego pastwiskami i Kiriataim wraz z jego pastwiskami.
6:62
Pozostałym synom Merariego dano od plemienia Zebulona: Rimmon wraz z jego pastwiskami, Tabor wraz z jego pastwiskami,
6:63
A z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschód od Jordanu, od plemienia Rubena Beser na pustyni wraz z jego pastwiskami, Jachsę wraz z jego pastwiskami,
6:64
Kedemot wraz z jego pastwiskami i Mefaat wraz z jego pastwiskami,
6:65
A od plemienia Gada Ramot w Gileadzie wraz z jego pastwisami, Machanaim wraz z jego pastwiskami,
6:66
Cheszbon wraz z jego pastwiskami i Jaaser wraz z jego pastwiskami.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
II Kor 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszymi wypowiedzianymi słowami przez Jezusa w Nowym Testamencie są słowa: "Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?" - Łuk 2:49.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
Jan 4:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić