„Umiłowani, czyniąc wszelką gorliwość, by wam pisać o wspólnym zbawieniu, miałem przymus aby wam napisać list oraz zachęcić, by walczyć raz przekazaną świętym wiarą.”

Nowa Biblia Gdańska: List spisany przez Judasa 1,3

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 5:11

5:1
Synami Rubena, pierworodnego Izraela - gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodztwa do rodowodu,
5:2
Gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworodztwa należało do Józefa -
5:3
Otóż - synami Rubena, pierworodnego Izraela, byli Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.
5:4
Synem Joela był Szemajasz, synem Szemajasza Gog, synem Goga Szimei,
5:5
Synem Szimejego Micha, synem Michy Reajasz, synem Reajasza Baal,
5:6
Synem Baala Beera, którego uprowadził do niewoli Tiglat-Pileser, król asyryjski. On był księciem Rubenitów.
5:7
Jego braćmi, według rodów wciągniętych do rodowodów, byli jako pierwszy Jeiel, potem Zachariasz,
5:8
Potem Bela, syn Azeza, syna Szemy, wnuka Joela. On mieszkał w Aroer aż po Nebo i Baal-Meon,
5:9
I dalej na wschód aż dotąd, gdzie się wchodzi na pustynię z tej strony rzeki Eufratu, gdyż trzody ich były liczne w krainie Gilead.
5:10
W czasach Saula wojowali z Hagryjczykami, a gdy ci z ich ręki padli, zamieszkali w ich namiotach w całej wschodniej części Gileadu.
5:11
Synowie Gada mieszkali naprzeciw nich w ziemi Baszan aż do Salecha.
5:12
Na czele stał Joel, drugim był Szafam, potem Jaanai i Szafat w Baszanie.
5:13
Ich braćmi według rodów ojcowskich byli Michael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jaakan, Zija i Eber, tych siedmiu.
5:14
A ci byli synami Abichaila, syna Chura, syna Jeroacha, syna Gileada, syna Michaela, syna Jesziszaja, syna Jachdoa, syna Buza.
5:15
Achi, syn Abdiela, syna Guniego, był głową ich rodu.
5:16
Mieszkali oni w Gileadzie, w Baszanie i w podległych im okręgach oraz na wszystkich pastwiskach Sirionu aż do ich krańców.
5:17
Wszyscy oni zostali wciągnięci do rodowodów w czasach Jotama, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, króla izraelskiego.
5:18
Rubenitów, Gadytów i Manassesytów z połowy tego plemienia, wojowników zdatnych do noszenia tarczy i miecza i napinania łuku, obeznanych z rzemiosłem wojennym, było czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt wyruszających na wyprawy wojenne.
5:19
A gdy wszczęli wojnę z Hagryjczykami, z Jetur, z Nafisz i z Nodab,
5:20
I otrzymali pomoc przeciwko nim, Hagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo mu zaufali.
5:21
Uprowadzili wtedy z ich stad pięćdziesiąt tysięcy ich wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów i sto tysięcy ludzi.
5:22
Wielu bowiem padło trupem, gdyż od Boga wyszła ta wojna. I mieszkali na ich miejscu aż do uprowadzenia do niewoli.
5:23
Manassesyci z drugiej połowy tego plemienia mieszkali w tej ziemi od Baszanu aż do Baal-Hermonu, Seniru i góry Hermon; byli zaś liczni.
5:24
A to są naczelnicy ich rodów: Efer, Jiszei, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, mężowie rycerscy, ludzie sławni, naczelnicy ich rodów.
5:25
Lecz gdy nie dochowali wierności Bogu swoich ojców i dopuścili się cudzołóstwa z bogami ludów ziemi, które Bóg zniszczył przed nimi,
5:26
Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego.
5:27
Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari.
5:28
Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.
5:29
Synami Amrama byli: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synami zaś Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
5:30
Eleazar zrodził Pinechasa, Pinechas zrodził Abiszuę.
5:31
Abiszua zrodził Bukkiego, a Bukki zrodził Uzzjego.
5:32
Uzzi zrodził Zachariasza, a Zachariasz zrodził Merajota.
5:33
Merajot zrodził Amariasza, a Amariasz zrodził Achituba.
5:34
Achitub zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achimaasa.
5:35
Achimaas zrodził Azariasza, a Azariasz zrodził Jochanana.
5:36
Jochanan zrodził Azariasza, tego, który był kapłanem w świątyni wzniesionej przez Salomona w Jeruzalemie.
5:37
Azariasz zaś zrodził Amariasza, a Amariasz zrodził Achituba.
5:38
Achitub zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Szalluma.
5:39
Szallum zrodził Chilkiasza, a Chilkiasz zrodził Azariasza.
5:40
Azariasz zrodził Serajasza, a Serajasz zrodził Jehosadaka.
5:41
Jehosadak poszedł do niewoli, gdy Pan dał uprowadzić Judę i Jeruzalem do niewoli przez Nebukadnesara.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
I Jan 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zwrot "okna niebieskie" użyty jest 5 razy w Starym Testamencie (I Mojż 7:11, I Mojż 8:2, II Król 7:2, II Król 7:19, Mal 3:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić