„Jedno, że PAN był z nami, gdy na nas ludzie powstali,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Psalmów 124,2

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 4:10

4:1
Synowie Judy to Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal.
4:2
Reajasz, syn Szobala, zrodził Jachata, Jachat zaś zrodził Achumaja i Lahada; taki jest rodowód Soreatczyków.
4:3
A oto synowie Chura: Etam, Jezreel, Jiszma i Jidbasz; a siostra ich nazywała się Heslelponi;
4:4
Dalej Penuel, ojciec Gedora, i Ezer, ojciec Chuszy. To są synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlechema.
4:5
Aszchur, ojciec Tekoi, miał dwie żony Cheleę i Naarę.
4:6
Naara urodziła mu Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary.
4:7
Synami zaś Chelei byli: Seret, Jesochar i Etnan.
4:8
Koz zaś zrodził Anuba, Hassobeda i rody Acharchela, syna Haruma.
4:9
Lecz Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam.
4:10
A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę.
4:11
Kelub, brat Szuchy, zrodził Mechira, który był ojcem Esztona.
4:12
Eszton zrodził Bet-Rafę, Paseacha i Techinnę, ojca Ir-Nachasza. To są mężowie z Rechy.
4:13
Synami Kenaza byli Otniel i Serajasz. Synami Otniela zaś Chatat i Meonotaj.
4:14
A Meonotaj zrodził Ofrę, Serejasz zaś zrodził Joaba, ojca Ge-Charaszima; byli oni bowiem kowalami.
4:15
Synami Kaleba, syna Jefunnego, byli: Ir, Ela i Naam. Synem Eli był Kenaz.
4:16
Synami Jehallelela byli: Zif, Zifa, Tiria i Asreel.
4:17
Synami Ezry byli: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Jeter zrodził Miriam, Szammaja i Jiszbacha, ojca Esztemoi.
4:18
Żona jego, Judejka, urodziła Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Sochy, Jekutiela, ojca Zanoacha. Byli oni synami Bitti, córki faraona, którą pojął za żonę Mered.
4:19
Synami żony Hodiasza, siostry Nachama, byli ojcowie Keili, Garmijczyka, i Esztemoi, Maachatczyka.
4:20
Synami Szymona byli Ammon, Rinna, Ben-Chanan i Tilon, synami Jisziego zaś Zochet i Ben-Zochet.
4:21
Synami Szeli, syna Judy, byli Er, ojciec Lechy, Laeda, ojciec Mareszy i rodów wytwórców bisioru z Bet-Aszbea
4:22
Oraz Jokim i mężowie z Koseby, dalej Joasz i Saraf, którzy panowali nad Moabem, a potem powrócili do Bet-Lechem, jak mówią dawne podania.
4:23
Byli oni garncarzami, a mieszkali w Netaim i Gedera; mieszkali tam przy królu, w jego służbie.
4:24
Synami Symeona byli: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach i Saul.
4:25
Synem jego był Szallum, synem Szalluma Mibsam, synem Mibsama Miszma.
4:26
Synem Miszmy był Chammuel, synem Chammuela Zakkur, synem Zakkura Szimei.
4:27
Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli tylu synów i wszystkie jego rody nie były tak liczne jak potomkowie Judy.
4:28
Mieszkali oni w Beer-Szebie, w Molada, w Chasar-Szua,
4:29
W Bilha, w Esem, w Tolad,
4:30
W Betuel, w Chormie, w Syklag,
4:31
W Bet-Markabot, w Chasar-Susim, w Bet-Bire, i w Szaaraim; to były ich miasta aż do czasu panowania Dawida,
4:32
A ich osiedlami były: Etam, Aim, Rimmon, Token i Aszan, pięć miast
4:33
Oraz wszystkie wioski dookoła tych miast, aż do Baal; to były ich siedziby, w których mieli swoją przynależność rodową.
4:34
Meszobab zaś, Jamlek, Josza, syn Amasjasza,
4:35
Joel, Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela,
4:36
Elioenaj, Jaakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz,
4:37
Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza.
4:38
Ci imiennie tu podani byli książętami w swoich rodach i ich rodziny potężnie się rozrosły,
4:39
I dotarli od wejścia do Gerar aż do wschodniej części doliny, aby szukać pastwisk dla swoich trzód.
4:40
Znaleźli też bujne i dobre pastwiska, a ziemia była obszerna, spokojna i bezpieczna, gdyż poprzedni mieszkańcy należeli do Chamitów.
4:41
Ci imiennie tu podani przyszli tam w czasach Hiskiasza, króla judzkiego, zniszczyli ich namioty, jak również Meunijczyków, którzy się tam znaleźli, doszczętnie ich wygubili aż do dnia dzisiejszego i zajęli ich siedziby, gdyż były tam pastwiska dla ich trzód.
4:42
Spośród nich, to jest Symeonitów, poszło pięciuset mężów na pogórze Seir, a na ich czele Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzzjel, synowie Jisziego,
4:43
I wytępili resztkę Amalekitów, która się uratowała, i zamieszkali tam aż do dziś dnia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
Łuk 12:11

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "Chrześcijanin" jest użyte 3 razy w Biblii (Dz 11:26, Dz 26:28, I Piotr 4:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić