„Ja należę do najspokojniejszych miast, spośród wiernych Israelowi; chcesz zniszczyć gród należący do israelskich stolic? Czemu chcesz zburzyć dziedzictwo WIEKUISTEGO?”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Samuela 20,19

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 3:1

3:1
A oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jezreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki,
3:2
Trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity,
3:3
Piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.
3:4
Sześciu urodziło mu się w Hebronie, gdzie panował siedem lat i sześć miesięcy; trzydzieści trzy lata panował w Jeruzalemie.
3:5
Ci zaś urodzili mu się w Jeruzalemie: Szimea, Szobab, Natan i Salomon, ci czterej z Batszeby, córki Ammiela.
3:6
Następnie: Jibchar, Eliszama, Elipelet,
3:7
Nogach, Nefeg, Jafia,
3:8
Eliszama, Eliada i Elipelet, dziewięciu.
3:9
Ci wszyscy byli synami Dawida poza synami z nałożnic; a siostrą ich była Tamar.
3:10
Synem Salomona był Rechabeam, synem Rechabeama Abiasz, synem Abiasza Asa, synem Asy Jehoszafat.
3:11
Synem Jehoszafata Joram, synem Jorama Achazjasz, synem Achazjasza Joasz,
3:12
Synem Joasza Amasjasz, synem Amasjasza Azariasz, synem Azariasza Jotam.
3:13
Synem Jotama Achaz, synem Achaza Hiskiasz, synem Hiskiasza Manasses.
3:14
Synem Manassesa Amon, synem Amona Jozjasz.
3:15
Synami Jozjasza byli: pierworodnym Jochanan, drugim Jehojakim, trzecim Sedekiasz, czwartym Szallum.
3:16
Synam Jehojakima był Jechoniasz, a jego synem Sidkiasz.
3:17
Synami Jechoniasza, jeńca, byli Szealtiel,
3:18
Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.
3:19
Synami Pedajasza byli Zerubbabel i Szimei; synem Zerubbabela był Meszullam i Chananiasz, ich siostrą zaś Szelomit.
3:20
Synami Meszullama byli: Chaszuba, Ohel, Berechiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, tych pięciu.
3:21
Synami Chananiasza byli: Pelatiasz, Izajasz, Refajasz, Arnan, Obadiasz i Szechaniasz.
3:22
Synami Szechaniasza byli: Szemejasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, tych sześciu.
3:23
Synami Neariasza byli: Elioenajasz, Hiskiasz i Azrikam, ci trzej.
3:24
Synami Elioenajasza byli: Hodawiasz, Elaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, tych siedmiu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Określenie "Czy jestem stróżem brata mego?" pochodzi z (I Mojż 4:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
Jer 31:34


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić