„To są rodziny Judy według ich spisu, siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Liczb 26,22

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 24:1

24:1
Synowie Aarona podzieleni byli na następujące grupy: synowie Aarona to: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
24:2
Nadab i Abihu zmarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, kapłaństwo zaś sprawowali Eleazar i Itamar.
24:3
Synów Eleazara i Achimelecha spośród synów Itamara podzielił Dawid z pomocą Sadoka na grupy, przydzielając im zakres czynności w obrębie ich służby;
24:4
I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara.
24:5
Przydziału dokonano przez los, zarówno tych jak tamtych, gdyż zarówno wśród potomków Eleazara, jak i wśród potomków Itamara, byli książęta świątyni i książęta Boży.
24:6
Spisywał ich zaś Szemajasz, syn Netanaela, pisarz, spośród Lewitów, wobec króla, książąt i kapłana Sadoka, i Achimelecha, syna Ebiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc na przemian raz ród Eleazara, to znów ród Itamara.
24:7
Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza,
24:8
Trzeci na Charima, czwarty na Seorima,
24:9
Piąty na Malkiasza, szósty na Mijjamina,
24:10
Siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza,
24:11
Dziewiąty na Jesuę, dziesiąty na Szechaniasza,
24:12
Jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima,
24:13
Trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebeaba,
24:14
Piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera,
24:15
Siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happisesa,
24:16
Dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Jechezkela,
24:17
Dwudziesty pierwszy na Jachina, dwudziesty drugi na Gamula,
24:18
Dwudziesty trzeci na Delajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza.
24:19
To jest kolejność ich zjawiania się na służbę w świątyni Pana, zgodnie z zarządzeniem dla nich podanym przez Aarona, ich praojca, jak mu to nakazał Pan, Bóg Izraela.
24:20
Pozostali zaś potomkowie Lewiego, to ci: syn Amrama Szubael, syn Szubaela Jechdejasz.
24:21
Dalej Rechabiasz i pierwszy syn Rechabiasza Jiszsziasz.
24:22
Syn Jishara Szelomot, syn Szelomota Jachat.
24:23
Synowie Hebrona to: pierwszy Jerijjasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.
24:24
Synowie Uzzjela to Micha, a synowie Michy Szamir...
24:25
Bratem Michy był Jiszsziasz, z synów Jiszsziasza Zachariasz.
24:26
Synowie Merariego to: Machli i Muszi, synem Jaazjasza był Beno.
24:27
Synowie Merariego od strony syna jego Jaazjasza, to: Szoham, Zakkur i Ibri.
24:28
Od strony Machliego Eleazar, który nie miał synów.
24:29
Od strony Kisza Jerachmeel, syn Kisza.
24:30
Synowie Musziego to: Machli, Eder i Jerimot. To byli potomkowie Lewiego według ich rodów.
24:31
Również i oni zupełnie tak samo jak ich bracia, synowie Aarona, rzucali losy przed Dawidem, królem, Sadokiem, Achimelechem i naczelnikami rodów kapłańskich i lewickich, i to naczelnicy rodów zupełnie tak samo jak młodsi ich bracia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie ...
Kol 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym prawnikiem (zakonoznawcą) wymienionym przez Biblię po imieniu był Zenas (Tyt 3:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić