„Pozdrów Pryszkę i Akillę i dom Onesyforów.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,19

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 23:2

23:1
Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem.
23:2
Potem zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i Lewitów,
23:3
A gdy zliczono Lewitów w wieku od trzydziestu lat wzwyż, wyniosła liczba mężczyzn, licząc według głów, trzydzieści osiem tysięcy.
23:4
Z nich przeznaczono do prac w świątyni Pana dwadzieścia cztery tysiące, na urzędników i sędziów sześć tysięcy,
23:5
Cztery tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych.
23:6
Nadto podzielił ich Dawid na grupy według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego.
23:7
Z Gerszonitów byli Laadan i Szimei.
23:8
Synowie Laadana to: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel, razem trzech.
23:9
Synowie Szimejego to: Szelomit, Chazjel i Haran, razem trzech; ci byli naczelnikami rodów Laadana.
23:10
Dalsi synowie Szimejego to: Jachat, Zina, Jeusz i Beria; to byli dalsi czterej synowie Szimejego.
23:11
Z nich pierwszym był Jachat, drugim Zina, Jeusz zaś i Beria nie mieli wielu synów i liczono ich jako jeden ród.
23:12
Synowie Kehata to: Amram, Jishar, Hebron i Uzzjel, razem czterech.
23:13
Synowie Amrama to: Aaron i Mojżesz; Aaron został wyodrębniony - on i jego synowie - na zawsze aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym z świętych, składaniu ofiar z kadzidła przed Panem, służbie dla niego i błogosławieniu w jego imieniu, na zawsze.
23:14
Co dotyczy Mojżesza, męża Bożego, to jego synowie byli wymieniani wraz z plemieniem Lewiego.
23:15
Synowie Mojżesza to: Gerszom i Eliezer.
23:16
Synowie Gerszoma to: pierwszy Szebuel,
23:17
Synowie zaś Eliezera to: pierwszy Rechabiasz; choć innych synów Eliezer nie miał, to jednak synowie Rechabiasza byli nader liczni.
23:18
Synowie Jishara to: pierwszy Szelomit.
23:19
Synowie Hebrona to: pierwszy Jerijjasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.
23:20
Synowie Uzzjela to: pierwszy Micha, drugi Jiszszijjasz.
23:21
Synowie Merariego to: Machli i Muszi. Synowie Machliego to: Eleazar i Kisz.
23:22
Eleazar umarł nie mając synów, lecz tylko córki; pojęli je zaś za żony synowie Kisza, ich kuzyni.
23:23
Synowie Musziego to: Machli, Eder i Jeremot, razem trzech.
23:24
To byli potomkowie Lewiego według ich rodów ojcowskich, naczelnicy rodów, spisani i imiennie zliczeni według głów, wykonujący prace w służbie dla świątyni Pana od dwudziestego roku życia wzwyż.
23:25
Powiedział bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, dał spokój swemu ludowi i zamieszkał w Jeruzalemie na wieki;
23:26
Nie będą już Lewici nosić przybytku ani żadnych jego przyborów potrzebnych do służby w nim -
23:27
Według ostatnich bowiem postanowień Dawida Lewici liczeni byli od dwudziestego roku życia wzwyż: -
23:28
Lecz mają oni pomagać synom Aaronowym w służbie dla świątyni Pana, na dziedzińcach i w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co święte, i przy pełnieniu służby w świątyni Bożej,
23:29
Troszcząc się o chleby pokładne i o mąkę do ofiar z pokarmów, o placki przaśne, o to, co pieczone i smażone, o wszystko, co trzeba ważyć i odmierzać,
23:30
Wstając co ranek, aby składać dziękczynienia i nucić hymny Panu, i tak samo co wieczór.
23:31
Pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana.
23:32
Mają też roztaczać opiekę nad Namiotem Zgromadzenia, opiekę nad świątynią i opiekę nad synami Aaronowymi, ich braćmi, w służbie dla świątyni Pana.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz wyprowadzając z Egiptu Izraelitów, zabrał ze sobą kości Józefa (II Mojż 13:19). (Józef poprosił o to 360 lat wcześniej gdy prorokował o tym że Bóg wyprowadzi Izraelitów z Egiptu [I Mojż 50:24-26]). Kości Józefa zostały pochowane później w Sychem (Joz 24:32).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić