„Rozchwyćcie srebro, rozchwyćcie złoto, bo jest tego niewyczerpany zasób! Wielka ilość wszelkich kosztownych klejnotów!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nahuma 2,10

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 2:15

2:1
A oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon,
2:2
Dan, Józef, Beniamin, Naftali, Gad i Aser.
2:3
Synami Judy byli: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili mu się z córki Szui, Kananitki. Lecz Er, pierworodny Judy, był zły w oczach Pana, więc zabił go.
2:4
Tamar też, jego synowa, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.
2:5
Synami Peresa byli Chesron i Chamul.
2:6
Synami Zeracha byli Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara. Wszystkich ich było pięciu.
2:7
Synem Karmiego był Achar, który sprowadził nieszczęście na Izraela, ujmując z tego, co było obłożone klątwą.
2:8
Synem Etana był Azariasz.
2:9
Synami Chesrona, którzy mu się urodzili, byli Jerachmeel, Ram i Kelubaj.
2:10
Ram zaś zrodził Amminadaba, Amminadab zrodził Nachszona, księcia wśród synów Judy.
2:11
Nachszon zrodził Salmę, a Salma zrodził Boaza.
2:12
Boaz zrodził Obeda, Obed zaś zrodził Isajego.
2:13
Isaj zrodził jako swego pierworodnego Eliaba, jako drugiego Abinadaba, jako trzeciego Szimeę,
2:14
Jako czwartego Nataneela, jako piątego Raddaja,
2:15
Jako szóstego Osema, jako siódmego Dawida.
2:16
Siostrami ich były Seruja i Abigail. Synami Serui byli: Abiszaj, Joab i Asael, ci trzej.
2:17
Abigail urodziła Amasę, a ojcem Amasy był Ismaelita Jeter.
2:18
Kaleb, syn Chesrona, miał ze swoją żoną Azubą Jeriota, jej synami zaś byli Jeszer, Szobab i Ardon.
2:19
A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura.
2:20
A Chur zrodził Uriego, Uri zaś zrodzil Besalela.
2:21
Potem Chesron zbliżył się do córki Machira, ojca Gileada, i pojął ją za żonę, gdy miał już lat sześćdziesiąt. A ona urodziła mu Seguba.
2:22
Segub zrodził Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy grody w ziemi Gilead.
2:23
Lecz Geszur i Aram odebrali im Sioła Jaira, Kenat z jego osiedlami, razem sześćdziesiąt grodów; wszystkie one należały do synów Machira, ojca Gileada.
2:24
Po śmierci Chesrona zbliżył się Kaleb do Efraty, żony Chesrona, swego ojca, i ona urodziła mu Aszechura, ojca Tekoi.
2:25
Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli pierworodny Ram, dalej Buna, Oren i Achiasz.
2:26
Jerachmeel miał też drugą żonę imieniem Atara, która była matką Onama.
2:27
Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli Maas, Jamin i Eker.
2:28
Synami Onama byli: Szammaj i Jada. A synami Szammaja: Nadab i Abiszur.
2:29
Żona Abiszura nazywała się Abichail, a urodziła mu Achbana i Molida.
2:30
Synami Nadaba byli Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietnie.
2:31
Synem Appaima był Jiszi, synem Jiszi Szeszan, synem Szeszana Achlaj.
2:32
Synami Jady, brata Szammaja, byli Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietnie.
2:33
Synami Jonatana zaś byli Pelet i Zaza. To są potomkowie Jerachmeela.
2:34
Szeszam nie miał synów, tylko córki. A miał Szeszan sługę Egipcjanina imieniem Jarcha.
2:35
Szeszan dał tedy swoją córkę Jarsze, swemu słudze, za żonę i ta urodziła mu Attaja.
2:36
Attaj zrodził Natana, a Natan zrodził Zabada.
2:37
Zabad zrodził Eflala, a Eflal zrodził Obeda.
2:38
Obed zrodził Jehu, a Jehu zrodził Azariasza.
2:39
Azariasz zrodził Chelesa, Cheles zaś zrodził Eleasę.
2:40
Eleasa zrodził Sismaja. Sismaj zaś zrodził Szalluma.
2:41
Szallum zrodził Jekamiasza, a Jekamiasz zrodził Eliszamę.
2:42
Synami Kaleba, brata Jerachmeela, byli jako pierworodny Maresza, który był ojcem Sifa i Mareszy. Synem zaś Mareszy był Chebron.
2:43
Synami Chebrona byli: Korach, Tappuach, Rekem i Szema.
2:44
Szema zrodził Rachama, ojca Jorkoama, Rekam zaś zrodził Szammaja.
2:45
Synem Szammaja był Maon, Maon zaś był ojcem Bet-Sura.
2:46
Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza. Charan zaś zrodził Gazeza.
2:47
Synami Johdaja byli: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.
2:48
Druga nałożnica Kaleba urodziła Szebera i Tirchanę.
2:49
Urodziła też Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Machbeny i ojca Gibei. Córką Kaleba była Aksa.
2:50
Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty byli Szobal, ojciec Kiriat-Jearima,
2:51
Salma, ojciec Bet-Lechema i Charef, ojciec Bet-Gadera.
2:52
Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, miał synów Haroego, Chasriego i Menuchota.
2:53
Rodziny Kiriat-Jearima to: Jitryjczycy, Putyjczycy, Szumatczycy i Miszraitczycy; od nich wywodzą się Soreatczycy i Esztaulczycy.
2:54
Synami Salmy byli: Bet-Lechem, Natofatczycy, Atrot-Bet-Joab, połowa Manachatczyków, Soryjczycy.
2:55
A rodziny pisarzy, mieszkających w Jabesz, to Tireatczycy, Szimeatszycy i Szuchatczycy. Są to Kenici, którzy wywodzą się od Chamata, ojca domu Rekaba.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
BG Kol 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jest kobieta która nazywa się Noa (ang. Noe) (Joz 17,3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!
Iz 42:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić