„I stało sie słowo Pańskie do mnie, mówiąc:”

Biblia Gdańska: Ezechyjel 14,2

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 16:1

16:1
Gdy tedy sprowadzili Skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiary całopalne i ofiary pojednania przed Bogiem.
16:2
Gdy zaś Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana
16:3
I kazał rozdzielić między wszystkich Izraelitów, zarówno mężczyzn jak i kobiety, po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kołaczu z rodzynkami.
16:4
Ustanowił też niektórych z Lewitów do posługi przed Skrzynią Pańską, ażeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana, Boga izraelskiego.
16:5
Asafa jako przodownika, jako jego zastępcę Zachariasza, potem Jeiela, Szemiramota, Jechiela, Mattitiasza, Eliaba, Benajasza, Obeda Edomczyka, Jeiela przy instrumentach takich jak harfy i cytry, Asafa zaś przy donośnych cymbałach.
16:6
Następnie kapłanów Benajasza i Jachaziela, aby ustawicznie trąbili przy Skrzyni Przymierza Bożego.
16:7
Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń:
16:8
Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego!
16:9
Śpiewajcie mu i grajcie, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego!
16:10
Chlubcie się świętym jego imieniem, Niechaj się raduje serce szukających Pana!
16:11
Szukajcie Pana i mocy jego, Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze jego!
16:12
Wspominajcie cuda jego, których dokonał, Dziwne dzieła jego, wyroki ust jego,
16:13
Potomkowie Izraela, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrani jego!
16:14
On, Pan, jest Bogiem naszym, Po całej ziemi są wyroki jego!
16:15
Wspominajcie po wieki przymierze jego, Słowo, które nakazał tysiącu pokoleń,
16:16
Przymierze, które zawarł z Abrahamem, I przysięgę, daną Izaakowi,
16:17
Którą ustanowił dla Jakuba prawem, A dla Izraela przymierzem wieczystym,
16:18
Powiadając: Tobie dam ziemię kanaanejską W dziedziczne posiadanie.
16:19
Gdy byli znikomi liczbą, Nieliczni i obcy przybysze w niej,
16:20
I wędrowali od narodu do narodu, Od jednego królestwa do drugiego ludu,
16:21
Nie pozwolił nikomu wyrządzić im krzywdy I za nich karał królów,
16:22
Powiadając: Nie dotykajcie pomazańców moich, Prorokom moim zła nie wyrządzajcie!
16:23
Śpiewaj Panu, cała ziemio, Głoście dzień w dzień dobrą wieść o jego zbawieniu!
16:24
Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale jego, Wśród wszystkich ludów o cudach jego.
16:25
Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, Godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie.
16:26
Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa.
16:27
Chwała i zacność są przed nim, Moc i dostojeństwo są tam, gdzie On.
16:28
Przynieście Panu, rodziny ludów, Przynieście Panu chwałę i moc,
16:29
Przynieście Panu chwałę imienia jego, Przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze jego! Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie!
16:30
Zadrżyj przed obliczem jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się.
16:31
Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia, Niech się mówi wśród narodów: Pan jest królem!
16:32
Niech szumi morze i to, co je wypełnia, Niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim!
16:33
Wtedy radować się będą drzewa leśne Przed Panem, gdyż nadchodzi, aby sądzić ziemię.
16:34
Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki łaska jego.
16:35
Mówcie też: Wybaw nas, Boże zbawienia naszego, Zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, Abyśmy sławili święte imię twoje i rozgłaszali chwałę twoją!
16:36
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Od wieków aż na wieki! I powiedział cały lud: Amen, i chwalił Pana.
16:37
Pozostawił tam tedy przed Skrzynią Przymierza Pańskiego Asafa z jego braćmi, aby odbywali stale służbę przed Skrzynią zgodnie z codziennymi wymaganiami
16:38
Oraz Obeda Edomczyka wraz z jego braćmi w liczbie sześćdziesięciu ośmiu ludzi; Obeda Edomczyka, syna Jedutuna, i Chosę ustanowił odźwiernymi.
16:39
Kapłana Sadoka z jego braćmi kapłanami pozostawił przed przybytkiem Pana na podwyższeniu, które było w Gibeonie,
16:40
Aby składali Panu ofiary całopalne na ołtarzu całopaleń stale rano i wieczorem, zgodnie z tym wszystkim, co jest zapisane w zakonie Pańskim, który nadał Izraelowi.
16:41
Byli zaś z nimi Heman i Jedutun oraz pozostali wybrani, którzy byli imiennie wyznaczeni do wysławiania Pana, albowiem na wieki łaska jego.
16:42
U nich to, u Hemana i Jedutuna, były trąby i cymbały dla grających i instrumenty do wtórowania pieśniom dla Boga, synowie Jedutuna zaś byli odźwiernymi.
16:43
Potem poszedł cały lud, każdy do swojego domu; również Dawid wrócił się, aby przywitać się ze swoją rodziną.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gileadczycy testowali ludzi aby zobaczyć czy są oni ich wrogami pochodzącymi z Efraima nakazując im powiedzieć słowo "Szibbolet". Efraimici nie umieli wymówić tego słowa poprawnie zamiast tego wymawiali je "Sibbolet", po tym rozpoznawano ich, łapano i zabijano (Sdz 12:4-6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić