„Jak to więc jest, że słyszymy każdy z nas własny język w którym się urodziliśmy?”

Biblia Przekład Toruński: Dzieje Apostolskie 2,8

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 11:22

11:1
Wtedy zebrał się cały Izrael u Dawida w Hebronie, mówiąc: Otośmy kość twoja i ciało twoje.
11:2
Już i dawniej, gdy jeszcze Saul był królem, ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela, a Pan, Bóg twój, rzekł do ciebie: ty paść będziesz mój lud, Izraela, i ty będziesz księciem nad moim ludem, nad Izraelem.
11:3
Przyszli więc wszyscy starsi izraelscy do króla, do Hebronu, i Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem, według słowa Pana, wypowiedzianego przez Samuela.
11:4
Gdy potem Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem na Jeruzalem, to jest Jebus, gdzie kraj zamieszkiwali Jebuzejczycy,
11:5
Mieszkańcy Jebus rzekli do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. A jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon - to jest Miasto Dawida.
11:6
Dawid powiedział wtedy: Kto pierwszy pobije Jebuzejczyków, ten zostanie naczelnikiem i hetmanem. Pierwszy wtargnął Joab, syn Serui, i został naczelnikiem.
11:7
Potem Dawid zamieszkał w twierdzy, którą dlatego nazwano Miastem Dawida,
11:8
Rozbudowując miasto wokoło Millo, Joab zaś odbudował resztę miasta.
11:9
Dawid rósł coraz bardziej w potęgę, Pan Zastępów bowiem był z nim.
11:10
A to są najprzedniejsi rycerze, których miał Dawid, a którzy go dzielnie wspomagali przy sprawowaniu władzy królewskiej, obwołując go wraz z całym Izraelem królem, zgodnie ze słowem Pana dotyczącym Izraela.
11:11
Oto poczet rycerzy, których miał Dawid: Jaszobam, syn Chachmoniego, pierwszy z trzech; on to wywinął swoją włócznią nad trzystoma, kładąc ich za jednym zamachem trupem.
11:12
Po nim idzie Eleazar, syn Dodiego, wnuk Achochiego, jeden z tych trzech rycerzy.
11:13
Był on z Dawidem w Pas-Dammim, gdzie Filistyńczycy zbierali się do bitwy. Był tam kawałek pola obsianego jęczmieniem. Gdy lud zbrojny uciekał przed Filistyńczykami,
11:14
On stanął w środku tego pola, obronił je i pobił Filistyńczyków, Pan zaś dał wielkie zwycięstwo.
11:15
Trzech z tych trzydziestu czołowych rycerzy zeszło raz do Dawida po skale do pieczary Adullam, podczas gdy wojsko Filistyńczyków obozowało w dolinie Refaim.
11:16
Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska.
11:17
Dawid miał pragnienie, więc rzekł: Kto da mi napić się wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie?
11:18
Wtedy ci trzej przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która była przy bramie, i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale ją wylał jako ofiarę z płynów dla Pana,
11:19
Mówiąc: Niech mnie Bóg zachowa od tego, bym to miał uczynić. Czyż miałbym pić żywą krew tych mężów, którzy z narażeniem własnego życia ją przynieśli? I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej rycerze.
11:20
A na czele trzydziestu stał Abiszaj, brat Joaba. On to wywinął włócznią swą nad trzystoma, których położył trupem, więc też miał sławę między tymi trzydziestoma.
11:21
Między tymi trzydziestoma wyróżnił się i był ich wodzem, lecz owym trzem nie dorównał.
11:22
Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kabseel. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu, on także, gdy pewnego razu spadł śnieg, zstąpił do dołu i zabił tam lwa.
11:23
Zabił również pewnego Egipcjanina mającego pięć łokci wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręku włócznię, grubą jak wał tkacki, on zaś podszedł do niego z kijem tylko, wyrwał Egipcjaninowi z ręki włócznię i zabił go tą jego włócznią.
11:24
Tego to dokonał Benajasz, syn Jehojady, miał więc sławę między tymi trzydziestoma rycerzami.
11:25
Między tymi trzydziestoma wyróżnił się, lecz owym trzem nie dorównał. Dawid postawił go na czele swej straży przybocznej.
11:26
Dzielnymi rycerzami byli: Asael, brat Joaba, Elchana, syn Doby z Betlejemu,
11:27
Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu,
11:28
Ira, syn Ikkesza, z Tekoa, Abiezer z Anatot,
11:29
Sibbekaj z Chuszy, Ilaj z Achoach,
11:30
Maharaj z Netofy, Cheled, syn Baany z Netofy,
11:31
Itaj, syn Ribaja, z Gilei Beniaminickiej, Benajasz z Piratonu,
11:32
Churaj z Potoków Gaasz, Abiel z Araby,
11:33
Azmawet z Bachurim, Elachba z Szaalbonu,
11:34
Jaszen z Gizonu, Jonatan, syn Szagiego z Hararu,
11:35
Achiam, syn Sachara z Hararu, Elipal, syn Ura,
11:36
Chefer z Mekery, Achiasz z Pelonu,
11:37
Chesro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja,
11:38
Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hariego,
11:39
Selek z Amonu, Nachraj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui,
11:40
Ira z Jeteru, Gareb z Jeteru,
11:41
Uriasz Chetejczyk, Zabad, syn Achlaja,
11:42
Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów w liczbie trzydziestu,
11:43
Chanan, syn Maaki, Joszafat z Miteny,
11:44
Uzzjasz z Asztarot, Szama z Jeuel, synowie Chatama z Aroeru,
11:45
Jediael, syn Szimriego, i Jocha, brat jego z Tis, Eliel, z Machawy, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma Moabitczyk,
11:46
Eliel, Obed i Jaasjel z Soby.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;
I Piotr 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalmy 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145 są psalmami akrostycznymi, w których każda linia zaczyna się od kolejnej litery alfabetu Hebrajskiego.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
Ps 46:2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić