„Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,7

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Królewska 4:11

4:1
Tak tedy król Salomon został królem nad całym Izraelem.
4:2
Najprzedniejszymi jego dostojnikami byli: Azaria, syn Sadoka, kapłana,
4:3
Elichofer i Achia, synowie Szyszy, pisarze, Jehoszafat, syn Achiluda, kanclerz,
4:4
Benaja, syn Jehojady, postawiony nad wojskiem, Sadok i Ebiatar, kapłani,
4:5
Azaria, syn Natana, postawiony nad namiestnikami, Zabud, syn Natana, był kapłanem, przyjacielem króla.
4:6
Achiszar był postawiony nad dworem, Adoniram, syn Abdy, był postawiony nad tymi, którzy obrabiali pańszczyznę.
4:7
Salomon miał dwunastu namiestników nad całym Izraelem; oni zaopatrywali króla i jego dwór w żywność; co miesiąc w ciągu roku miał inny zaopatrywać.
4:8
A to są ich imiona: Ben-Chur był namiestnikiem na pogórze efraimskie,
4:9
Ben-Deker był w Makas, w Szaalbim, w Bet-Szemesz, w Elon i w Bet-Chanan.
4:10
Ben-Cheset był w Arubbot; do niego należało Socho i cała kraina Chefer.
4:11
Ben-Abinadab był nad całym Nafat-Dor; żoną jego była Tafat, córka Salomona.
4:12
Baana, syn Achiluda, miał pod sobą Taanak, Megiddo i cały Bet-Szean tuż przy Sartan pod Jezreelem, od Bet-Szean po Abel-Mechola i poza Jokmeam.
4:13
Ben-Geber był nad Ramot-Gilead; do niego należały Sioła Jaira Manassesa, położone w Gileadzie; do niego należał też pas ziemi Argob w Baszanie, sześćdziesiąt dużych miast, zaopatrzonych w mur i spiżowe zawory.
4:14
Achinadab, syn Iddo, był w Machanaim.
4:15
Achimaas był w Naftali; również on pojął za żonę córkę Salomona Basemat.
4:16
Baana, syn Chuszaja, był w Aszer i w Bealot,
4:17
Jehoszafat, syn Paruacha, był w Issacharze.
4:18
Szymei, syn Eli, w Beniaminie,
4:19
Geber, syn Uriego, w ziemi Gilead, ziemi Sychona, króla Amorejczyków i Oga, króla Baszanu; i tylko jeden namiestnik był w każdej z tych ziem.
4:20
A Judejczyków i Izraelitów było tak wiele jak piasku nad brzegiem morza; toteż jedli, pili i weselili się.
4:21
A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię Filistyńską i aż po granicę egipską; składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie.
4:22
Do wyżywienia Salomon potrzebował w ciągu jednego dnia trzydzieści korców mąki przedniej i sześćdziesiąt korców mąki zwykłej,
4:23
Dziesięć tucznych wołów, dwadzieścia wołów z pastwiska i sto owiec, oprócz jeleni, gazeli, saren i tucznego drobiu.
4:24
Władał bowiem krainami z tej strony Rzeki od Tifsach aż po Gazę, nad wszystkimi królami z tej strony Rzeki i miał pokój ze wszystkich stron wokoło.
4:25
Judejczycy i Izraelici mieszkali tedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym od Dan aż po Beer-Szebę przez wszystkie dni Salomona.
4:26
Miał też Salomon cztery tysiące zaprzęgów do swoich wozów bojowych i dwanaście tysięcy jeźdźców.
4:27
Namiestnicy zaopatrywali króla Salomona i wszystkich, którzy korzystali ze stołu króla Salomona, każdy w wyznaczonym mu miejscu, nie dopuszczając, by czegokolwiek zabrakło.
4:28
Również jęczmień i sieczkę dla wierzchowców i koni pociągowych dostawiali na miejsce, gdzie należało, według kolejności.
4:29
Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy jak piasek nad brzegiem morza.
4:30
A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i całą mądrość Egiptu.
4:31
Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Etan Ezdrachida, i Heman, i Kalkol, i Darda, synowie Machola; jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów.
4:32
Ułożył on trzy tysiące przypowieści i tysiąc pięć pieśni.
4:33
Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru; mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach.
4:34
Toteż ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W I Sam 16:10-11 i I Sam 17:12-14 Biblia mówi nam że Dawid był najmłodszym z 8 synów Isaja. Natomiast w I Kron 2:13-16 Biblia mówi nam że był najmłodszym z 7 synów Isaja. Jak możemy to wytłumaczyć? Większość uczonych uważa że jeden z synów Isaja musiał umrzeć pomiędzy wydarzeniami z 1 Księgi Samuela i 1 Księgi Kronik.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.
Jan 15:18-20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić