„Bo nie sami siebie opowiadamy, ale Jezusa Chrystusa, Pana naszego, a nas sługami waszymi przez Jezusa.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Koryntian 4,5

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: List do Kolosan 2:1

O Przekładzie
2:1
Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele;
2:2
Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa;
2:3
W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
2:4
A mówię to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami.
2:5
Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa.
2:6
Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie;
2:7
Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.
2:8
Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
2:9
Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.
2:10
I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy;
2:11
W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego;
2:12
Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.
2:13
I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
2:14
Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;
2:15
I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi.
2:16
Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów.
2:17
Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa.
2:18
Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia;
2:19
A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna, rośnie wzrostem Bożym.
2:20
Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego – jakbyście jeszcze żyli dla świata – poddajecie się nakazom:
2:21
Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj;
2:22
(To wszystko niszczeje przez używanie), według przykazań i nauk ludzkich?
2:23
Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i Nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Joz 1:9

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dwoje ludzi w Biblii obchodziło swoje urodziny: Faraon (I Mojż 40:20) i Herod (Mat 14:6, Mar 6:21). (Niektórzy wierzą że uczta na której były dzieci Hioba Job 1:13-18 była przyjęciem urodzinowym, ale nie ma na to żadnego dowodu).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić