„Posłałem więc tych braci, aby chluba nasza z was w tej mierze nie okazała się daremna, abyście, jak powiedziałem, byli przygotowani;”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 9,3

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: List do Kolosan 1:21

O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz, brat;
1:2
Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was;
1:4
Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych;
1:5
Z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy ewangelii;
1:6
Która dotarła do was, jak i na cały świat, i wydaje owoc, tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie;
1:7
Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was;
1:8
Który też oznajmił nam waszą miłość w Duchu.
1:9
Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;
1:10
Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga;
1:11
Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;
1:12
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;
1:13
Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;
1:14
W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.
1:15
On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
1:16
Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
1:17
On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
1:18
On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
1:19
Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia;
1:20
I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
1:21
I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
1:22
W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;
1:23
Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, niedający się odwieść od nadziei ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą;
1:24
Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest kościół.
1:25
Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił słowo Boże;
1:26
Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona jego świętym;
1:27
Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
1:28
Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie.
1:29
Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bazując na Biblii (I Mojż 5:21-22) można stwierdzić że Henoch przez pierwsze 65 lat swojego życia nie wierzył w Boga. Wszystko to zmieniło się po narodzinach jego syna Metuszelacha.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze.
II Kor 1:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić