„Starszy, wybranej paniej i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę:”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List św. Jana 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Mateusza 1:15

1Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci. 3A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Ezroma, a Ezrom spłodził Arama. 4A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona. 5A Salmon spłodził z Rachab Booza, a Booz spłodził z Rut Obeda, a Obed spłodził Jessego. 6A Jesse spłodził króla Dawida, a król Dawid spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza. 7A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Azę. 8A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza. 9A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza. 10A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Jozjasza. 11A Jozjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie uprowadzenia do Babilonu. 12A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela. 13A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora. 14A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda. 15A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba. 16A Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 17Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama aż do Dawida jest czternaście; a od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu – pokoleń czternaście; a od uprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa – pokoleń czternaście. 18A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. 19Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. 20A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. 21I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. 22A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: 23Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami. 24Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana, i przyjął swoją żonę. 25Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
I Piotr 1:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Łukasz mówi nam w swojej Ewangelii, że Chrystus przyjął małe dzieci, ale Marek mówi, że wziął je w swoje ramiona.
Jezus i dzieci

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
Jan 14:2-3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić