„Powiesz: Słuchajcie słowa WIEKUISTEGO, królowie Judy oraz mieszkańcy Jeruszalaim: Tak mówi WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela: Oto sprowadzam nieszczęście na to miejsce, by każdemu, kto o nim usłyszy, zaszumiało w uszach.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jeremjasza 19,3

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Marka 3:1

O Przekładzie
3:1
I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę.
3:2
I obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć.
3:3
Wtedy powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek!
3:4
A do nich powiedział: Czy wolno w szabat czynić dobrze czy źle? Ocalić życie czy zabić? Lecz oni milczeli.
3:5
Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak i druga.
3:6
Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić.
3:7
Jezus zaś ze swymi uczniami odszedł nad morze, a wielkie mnóstwo ludzi szło za nim z Galilei i Judei;
3:8
Z Jerozolimy, Idumei i Zajordania. Również spośród tych, którzy mieszkali w okolicach Tyru i Sydonu, przyszło do niego mnóstwo ludzi, słysząc, jak wielkie rzeczy czynił.
3:9
I nakazał swoim uczniom, aby zawsze mieli przygotowaną łódkę, ze względu na tłum, aby nie napierał na niego.
3:10
Wielu bowiem uzdrowił, tak że wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć.
3:11
A duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś Synem Bożym!
3:12
Lecz on surowo im nakazywał, żeby go nie ujawniały.
3:13
Potem wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego.
3:14
I ustanowił dwunastu, aby z nim byli, aby ich wysłać na głoszenie;
3:15
I aby mieli moc uzdrawiania chorób i wypędzania demonów.
3:16
Ustanowił Szymona, któremu nadał imię Piotr;
3:17
Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu;
3:18
Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Kananejczyka;
3:19
I Judasza Iskariotę, który go wydał.
3:20
Potem przyszli do domu. I znowu zgromadził się tłum, tak że nie mogli nawet zjeść chleba.
3:21
A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem: Odszedł od zmysłów.
3:22
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę demonów wypędza demony.
3:23
I przywoławszy ich do siebie, mówił do nich w przypowieściach: Jakże szatan może wypędzać szatana?
3:24
Jeśli królestwo jest podzielone wewnętrznie, to takie królestwo nie może przetrwać.
3:25
I jeśli dom jest podzielony wewnętrznie, to taki dom nie będzie mógł przetrwać.
3:26
Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie samemu i jest podzielony, nie może przetrwać, ale to jego koniec.
3:27
Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego własności, jeśli najpierw nie zwiąże tego mocarza; wtedy ograbi jego dom.
3:28
Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, którymi bluźnią synowie ludzcy, będą im przebaczone.
3:29
Kto jednak bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie dostąpi przebaczenia, ale podlega karze wiecznego potępienia.
3:30
Bo mówili: Ma ducha nieczystego.
3:31
Wtedy przyszli jego bracia i matka, a stojąc przed domem, posłali po niego, wzywając go.
3:32
A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię.
3:33
Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi?
3:34
A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
3:35
Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ludzie często mówią że Maria Magdalena była prostytutką ale Biblia nie mówi nam nic takiego na ten temat. (Niektórzy wierzą że ta idea pochodzi z Żydowskiego Talmudu, który mówi że miasto Magdala miało złą reputację i było znane z prostytucji).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
Mat 1:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić