„Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Mateusza 17,4

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Łukasza 3:1

O Przekładzie
3:1
A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny;
3:2
Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
3:3
I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów.
3:4
Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
3:5
Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie.
3:6
I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże.
3:7
Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem?
3:8
Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi.
3:9
A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
3:10
I pytali go ludzie: Cóż więc mamy czynić?
3:11
A on im odpowiedział: Kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo.
3:12
Przyszli też celnicy, aby się ochrzcić, i pytali go: Nauczycielu, cóż mamy czynić?
3:13
A on im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono.
3:14
Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? I odpowiedział im: Wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie.
3:15
A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swych sercach o Janie, czy może on nie jest Chrystusem;
3:16
Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.
3:17
Ma on swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nieugaszonym.
3:18
A tak głosząc, dawał ludziom jeszcze wiele innych napomnień.
3:19
Lecz tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, i z powodu wszystkich złych czynów, których się dopuścił;
3:20
Dodał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia.
3:21
I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo;
3:22
I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.
3:23
A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego;
3:24
Syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa;
3:25
Syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Esliego, syna Naggaja;
3:26
Syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Józefa, syna Judy;
3:27
Syna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego;
3:28
Syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era;
3:29
Syna Jozego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego;
3:30
Syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonana, syna Eliakima;
3:31
Syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida;
3:32
Syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona;
3:33
Syna Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy;
3:34
Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora;
3:35
Syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Hebera, syna Sali;
3:36
Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha;
3:37
Syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainana;
3:38
Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Jan 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jest kobieta która nazywa się Noa (ang. Noe) (Joz 17,3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
I Kor 1:30


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić